Aug 19 2008

Cine nu ne lauda fabuleaza ?!

Papa lor
Legitima?iile
studcard nu-?i înceteaz? valabilitatea!

 
Stimate
domnule redactor-?ef,

 

În leg?tur? cu 
articolul „Dovad? a interesului politic: StudCard doar pân? dup? data
alegerilor” publicat în ziarul Cuvântul liber, în data de  15 august 2008, sub semn?tura dlui Florentin
Deac, în virtutea dreptului la replic? v? rug?m s? publica?i urm?toarele:

 

În articolul citat, dl Deac afirm?, f?r? o prealabil?
documentare, c? „valabilitatea legitima?iilor StudCard va dura, conform celor
votate în ultima ?edin?? de consiliu local municipal, pân? în luna noiembrie
inclusiv. De ce pân? în luna noiembrie?” –se întreab? autorul ?i î?i r?spunde
singur: „Probabil pentru c? la sfâr?itul lunii se vor desf??ura alegerile ?i
dup? alegeri nimeni nu mai are interesul s? sprijine studen?imea”.

Preciz?m c?, potrivit Hot?rârii Consiliului local
municipal nr. 15 din 31 iulie 2008 privind reglementarea unor facilit??i pentru
studen?ii posesori de StudCard, costul unui abonament lunar se reduce începând
cu 1 august 2008 de la 65 la 35 de lei. Potrivit aceleia?i hot?râri, se aprob?
suplimentarea sumei de 300.000 lei alocat? pentru subven?ionarea abonamentelor
de transport urban în comun pentru studen?ii posesori de StudCard, cu suma
rezultat? urmare fundament?rii cheltuielilor necesare pentru plata acestor
facilit??i. Mai mult, începând cu data intr?rii în vigoare a hot?rârii,
posesorii de Studcard vor beneficia de reducerea cu 50% a taxei de intrare la
Complexul de agrement ?i sport „Mure?ul” ?i de reducerea cu 50% a taxei de
intrare la gr?dina zoologic?.

În fine, conform normativului citat, „nu se vor elibera
abonamente StudCard în luna decembrie anul în curs”, având în vedere
perioada de vacan?? a studen?ilor, ceea ce, evident, nu înseamn? c?  valabilitatea acestor legitima?ii înceteaz?.

Facem aceast? precizare pentru corecta informare a celor
interesa?i.

Din p?cate, fabulând în stilul deja cunoscut, dl Deac ne
ofer? un nou ghiveci de pres? f?cut? dup? ureche. Contactat telefonic, dl Deac
a fost rugat în repetate rânduri s? consemneze ?i punctul de vedere al
institu?iei noastre înainte de a da publicit??ii date despre activitatea
Prim?riei ?i a Consiliului local, Desigur, dac? autorul (al c?rui
profesionalism ?i a c?rui bun? credin?? sunt cel pu?in discutabile) ar fi
participat la ?edin?a Consiliului local municipal sau dac? ar fi avut m?car
curiozitatea de a accesa site-ul Prim?riei Tîrgu-Mure?, ar fi putut furniza
date corecte, cu atât mai mult cu cât, în spe??, este vorba de informa?ii de
interes public .

Pe aceast? cale, solicit?m, oficial, conducerii ziarului
ca, atunci când  dl Deac abordeaz?
subiecte ce implic? institu?ia noastr?, s? fie rugat s? aib? amabilitatea de a
str?bate cele câteva sute de metri ce despart biroul domniei sale de biroul
nostru, sau m?car s? pun? mâna pe telefon pentru a consemna ?i opinia
„du?manului”.

 
Si papa mea
Cine nu ne laud?…fabuleaz? ?!

 
Am luat act f?r? surprindere de un articol intitulat „
Legitima?iile StudCard nu-?i înceteaz?
valabilitatea!” semnat „colectiv” – Biroul de pres? al Prim?riei Târgu-Mure?.
Ziceam f?r? suprindere întrucât cu alt prilej, acela în care colaboratorul
nostru Viorel Con?iu a îndr?znit s? scrie critic de prim?rie, s-a primit un fel
de drept la replic? colectiv ?i polemic în care „colectivul” amenin?a c? va
scotoci ?i el prin „gunoaie” (cu trimitere la cererile de acordare de locuin?e,
printre care se num?ra ?i a colaboratorului – reciti?i comunicatul publicat în
urm? cu ceva timp!). Ceea ce nu în?elege „colectivul” este c? pentru o p?rere
personal? (c? doar suntem oameni, mai ?i gândim, nu-i a?a ?) nu categorise?ti
pe cineva ca autor de „ghiveci de pres?, al c?rui
profesionalism ?i a c?rui bun? credin?? sunt cel pu?in discutabile”, dup? 10
ani de activitate în presa cotidian? ?i în baza unei facult??i pe bune ?i la
f?r? taxe, c? a?a ceva e calomnie ,
care se pedepse?te conform legilor. Conform unei men?iuni de pe ultima pagin? a
ziarului, r?spunderea apar?ine autorului, autor care nu a f?cut anchet? ?i nu a
dat nici ?tire ca s? solicite ?i p?rerea celeilalte p?r?i. Obi?nui?i s? fie
l?uda?i de unii ?i al?ii, cu interes sau f?r?, „colectivul” uit? de libertatea
de exprimare care permite cuiva s? scrie gen editorial, punând cap la cap
informa?iile primite ?i care permite cuiva s? nu dea „raport” institu?iei
despre ce va ap?rea în ziar.  Cu unii din
„colectiv” care se laud? c? au f?cut, ?i unii chiar au f?cut pres?, culmea
chiar la ziarul pe care vi-l supunem aten?iei ! trebuie s? se ?tie diferen?a
între genuri.

Cei din „colectiv” se fac c? nu în?eleg c? nu sunt
pro?ti contribuabilii, care v?d c? apare un program înainte de campanie
electoral? ?i mai mult c? acesta se bazeaz? ?i pe bani publici! Toat? stima c?
unele firme, localuri, cabinete î?i permit reduceri ale pre?urilor în cazul
studen?ilor cu card, dar aceasta ?ine de marketingul lor. Cât? vreme se anun??
reduceri ale costului abonamentelor la transportul local, reduceri la Complexul
de agrement ?i sport „Mure?ul” ?i la „Zoo” acesta sigur nu e bucuria
contribuabilului comun care pl?te?te ca aceste institu?ii s? mearg?, prin
fondurile care se aloc? în fiecare an pentru repara?ii ?i pentru alte  destina?ii, astfel c? banii lips? tot trebuie
s? ajung? la institu?ii pentru bunul mers al lucrurilor. ?i legat de articolul „du?manului”
(cum pre?ios ?i egoist se d? cealalt? parte!), se spune: nu se vor elibera
abonamente StudCard în luna decembrie,
avându-se în vedere perioada de vacan?? a studen?ilor. Studen?ii intr? în
vacan?? îns? abia dup? 15 decembrie, iar vacan?a lor nu dep??e?te de regul?
dou? s?pt?mâni. Dac? s-a vrut s? se spun? c? nu se emite card în decembrie
pentru c? studen?ii sunt în vacan?? cine ne poate spune dac? s-au emis carduri
în iulie ?i august, de asemenea luni de vacan?? ? ?i reducerile men?ionate sunt
pentru perioada de dup? ?edin?a de consiliu, deci ?i pentru…vacan??! A?a c?
nu e l?murit? treaba, studentul e doar câteodat? student pe timpul vacan?ei?(vara
da, iarna ba?).

În încheiere, a? vrea s? scriu c? avem un ora? condus de oameni f?r?
interese personale,  care nu î?i
promoveaz? prietenii, care muncesc zi ?i noapte pentru interesele ora?ului,  dar îmi e team? c? voi fi acuzat din nou c?
fabulez!
 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X