Sep 13 2009

Via?a bate filmul (cu cinematograf cu tot ) !

Published by under Mass-Media and tagged:

Articol publicat in: Mass-media


Cinematografele târgumure?ene  – orice, mai pu?in
cinematografe în func?iune

Târgumure?enii trecu?i de 30 de ani î?i amintesc, probabil, câte cinematografe în func?iune avea în 1989 ora?ul numit pe atunci „al florilor” (de?i putea fi numit chiar „al cinematografelor”). Anii de „democra?ie original? ”, rotirea cadrelor ?i a partidelor, interesele financiare de la Bucure?ti ?i din teritoriu au f?cut ca în Târgu-Mure? s? mai fiin?eze în 2009, sub mandat de „tr?it bine”, un singur cinematograf – „Arta” – ?i acela cerut de administra?ia local? pentru a-l administra „mai bine” cu sprijinul unei legi care spune c? cinematograful î?i men?ine obiectul de activitate cu condi?ia ca în el s? se desf??oare activitate specific? în mod periodic ! ?i cum în 15 ani de men?inere a obiectului de activitate (cum spune legea) se poate face, s? zicem, periodic, la 5 ani o dat?, de 3 ori film, se pot respecta condi?iile din lege ?i în rest administra?ia local? (adic? ni?te oameni pu?i sau adu?i politic ?i care au uitat c? pe vremuri se bucurau c? mergeau ?i ei la cinematograf, m?car pentru a mai „vr?ji” o fat? sau un b?iat) poate s? fac? aici ce vrea, inclusiv punându-?i oamenii din partid sau nevestele lor !  ?i dac? pentru „Arta” se vede cam care e interesul unora care au politizat cam tot ce se putea, s? vedem care este situa?ia cu celelalte cinematografe, a?a cum le-am aflat de la angaja?i radef (Regia Autonom? de Distribu?ie ?i Exploatare a Filmelor).

Cinematograful „Tineretului” va marca în 2 octombrie tristul eveniment al închiderii sale în urm? cu un an ! Spa?iul este revendicat pe legea 10 ?i a r?mas închis pentru c? directorul mare de la RADEF, din vremea respectiv?, a considerat c? solicitantul spa?iului are… dreptate. Sentin?? definitiv? nu au v?zut cei de aici ?i spa?iul ar fi revendicat de ceva de genul Asocia?ia m?celarilor, ne-au mai spus angaja?ii  care au dorit ca numele lor s? nu apar? în ziar. Facem un popas ?i la Reghin, pentru a afla c? cinematograful „Patria” a fost predat autorit??ilor locale înc? din 13 mai. „Progresul”  din Târgu-Mure? este predat înc? din 1995. Comunitatea evreiasc? este, astfel, proprietar al spa?iului, cu acte în regul?. „Unirea” este predat ?i el, cu hot?râre de guvern, iar angaja?ii RADEF spun c? mai bine ar fi fost, dac? tot trebuie predate cinematografele unora din administra?ie, ca cinematografele s? ajung? la Consiliul Jude?ean Mure?, care, în cazul „Unirii”, m?car a p?strat cinematograful ca institu?ie de cultur?. În fine, în cazul „Tineretului”, angaja?ii RADEF spun c? este un proces pe rol, cum este de altfel ?i în cazul „Selectului”, care este cerut, conform angaja?ilor RADEF, de o asocia?ie a…cismarilor ! Acesta este pe scurt situa?ia cinematografelor târgumure?ene ?i nu numai ale lor, ajunse „partid?” bun? pentru cei cu partidul din administra?ia public? ?i din „legislativul” ora?ului sau subiect de cereri de retrocedare. În acest timp, popula?ia sufer? neavând unde s? vad? filme la un pre? decent ! Mai mult, cei care v? las? f?r? cinematografele RADEF nu v? spun c? cinematografele sunt probabil singurele institu?ii de cultur? târgumure?ene care nu v? scot bani din buzunare pentru func?ionare ?i repara?ii (cum fac alte institu?ii culturale ?i reviste cu preten?ii, dar performan??…ca la stat), cum nu v? spun nici cât valoreaz? de exemplu un spa?iu ca „Arta” (în buricul „târgului”) sau c? aceia care vor s? preia cinematografe sunt tot aceia care dau autoriza?ii mall-urilor (3 la num?r), mall-uri care vor avea s?li de cinema în care se va desf??ura o activitate concuren?ial?, cel mai sigur ?i la pre?uri mai ridicate ca pre?ul unui bilet la „Arta” sau „Tineretului” !

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X