Ian 18 2010

Natural, patinoar artificial de 8 miliarde

Published by under Mass-Media

Articol publicat in: Mass-media


Natural, în an de criz?,

Patinoar artificial de 8 miliarde

La solicitarea unor cititori, suntem în m?sur? s? v? oferim datele referitoare la patinoarul artificial târgumure?ean, a?a cum sunt ele cuprinse pe site-ul licitatiapublica.ro. Autoritatea contractant? este Prim?ria, pentru „Achizi?ionare patinoar artificial”. „Descrierea succint? a contractului sau a achizi?iei/achizi?iilor:
Furnizarea, montarea ?i asigurarea asisten?ei tehnice ?i instruirea personalului pentru exploatarea patinoarului. Data atribuirii contractului 12/2/2009, num?rul de oferte primate – 2. Numele operatorului economic c?ruia i-a fost atribuit contractul:
S.C. REMO S.R.L. lider al asocierii dintre SC REMO SRL (Sibiu) si SC PROELCONS SRL (Târgu-Mure?), firm? care, pe www.bizoo.ro, îl d? ca persoan? de contact pe Iacob Nicu?an. Valoarea total? final? a contractului
800.000 RON Fara TVA (8 miliarde de lei vechi, f?r? TVA). Contractul nu este legat de un proiect/program finan?at din fonduri comunitare ?i nu poate fi
subcontractat.” La un cost de 8 miliarde de lei vechi ?i la un cost al biletului de 80.000 lei este nevoie de 100.000 de patinatori doar pentru amortizarea patinoarului.  Tot matematica spune c? la 100 de patinatori pe or?, la o situa?ie utopic? de 24 de ore de func?ionare pe zi (departe de real), este nevoie de 42 de zile ?i 42 ?i nop?i doar pentru amortizarea din bilete de intrare, deoarece nu s-a spus de alte surse de venit, din închirierea spa?iului din zon? pentru cei care vând diverse (mere, colaci, cafele ?.a.), a?a c? putem presupune c? amortizarea se vrea f?cut? doar din vânzarea biletelor pentru amatorii de patinaj. Dac? se mai adun? bani ?i altfel, contribuabilul merit? s? fie informat, cum trebuia informat ?i despre costuri, a?a cum se procedeaz? în orice ?ara civilizat?.

anunt de atribuire – Achizitionare patinoar artificial

Domenii
  • Echipament frigorific industrial (CPV: 42513290)
  • Lucrari de constructii de patinoare (CPV: 45212211)
  • Patine de gheata (CPV: 37411220)
Detalii
Organizator: Primaria Municipiului Tirgu-Mures
Localizare: Romania (Mures)
Sursa: S.E.A.P.
Termen limita: 02-12-2009
Data aparitiei: 23-12-2009

Legaturi intre licitatii
* Vezi anunt de participare – Achizitionare patinoar artificial
Anunt de atribuire numarul 74370/22.12.2009

Informatii anunt de participare asociat
Numar anunt: 87379 / 29.09.2009
Denumire contract: Achizitionare patinoar artificial

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

primaria Municipiului Tirgu-mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: targu mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Lazar Oana , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Achizitionare patinoar artificial
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Tirgu-mures
Codul NUTS: RO125 – mures
II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizarea, montarea si asigurarea asistentei tehnice si instruirea personalului pentru exploatarea patinoarului.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

42513290-4 – Echipament frigorific industrial (Rev.2)
37411220-0 – Patine de gheata (Rev.2)
45212211-8 – Lucrari de constructii de patinoare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

800,000 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da

Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S188-270735 din 30.09.2009

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 328 Denumirea: Contract de furnizare a unui patinoar artificial
V.1) Data atribuirii contractului 12/2/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

S.C. REMO S.R.L. lider al asocierii dintre SC REMO SRL si SC PROELCONS SRL
Adresa postala: str.Hegel, nr.15/A , Localitatea: Sibiu , Cod postal: 550281 , Romania , Tel. 0269-231257
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 806722.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 800000.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021-3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021- 3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere

Curtea de Apel Tirgu-mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-263694 , Email: catgmures@just.ro , Fax: 0265-269199
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.12.2009 10:51

Aceasta licitatie a fost vizualizata de 11 ori

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X