Iun 16 2010

Maximum 490.000 de lei pentru „Furnizare consumabile ?i piese de schimb pentru echipamentele de calcul ?i revizia ?i între?inerea acestora”

Published by under Mass-Media and tagged: ,

Articol publicat in: Mass-media


Maximum 490.000 de lei pentru „furnizare consumabile ?i piese de schimb pentru echipamentele de calcul ?i revizia ?i între?inerea acestora”

O nou? investi?ie în anul de „criz?” având ca autoritate contractant? prim?ria târgumure?ean?. Un site de licita?ii publice d? sum? maxim? care se poate da firmei câ?tig?toare sau firmelor, pentru c? se pomene?te ?i de asociere conform art. 44 din ordonan?a 34 – 493.116lei (4,93 miliarde de lei vechi). Domeniile men?ionate ca necesare pentru cei care vor ob?ine mega-suma în an de „criz?” sunt: piese si accesorii pentru fotocopiatoare, cartu?e de toner, servicii de reparare a computerelor personale, servicii de între?inere a computerelor personale. Durata contractului este 12 luni începând de la data atribuirii, iar perioada minim? pe parcursul c?reia ofertantul trebuie s? î?i men?in? oferta este de
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor) Tip de finan?are: fonduri bugetare, iar  termenul limit? pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 5 iulie. Un contract oarecum asem?n?tor a fost „Materiale consumabile ?i piese de schimb pentru echipamentele de calcul din cadrul unit??ilor de înv???mânt ?i revizia ?i între?inerea acestora”, anun?at recent câ?tig?tor în contul „Redatronic”, care va primi 1,24 milioane de lei (12,4 miliarde de lei vechi, adic? spre 300.000 de euro !). Investi?ii în an de „criz?”, s? vedem ce mai urmeaz?.

Anunt de participare numarul 101810/12.06.2010

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.

Detalii procedura
Autoritate contractanta: primaria Municipiului Tirgu-mures
Numar anunt de participare: 101810 / 12.06.2010
Denumire contract: Furnizare consumabile si piese de schimb pentru echipamentele de calcul si revizia si intretinerea acestora.
Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
primaria Municipiului Tirgu-mures
Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: targu mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare consumabile si piese de schimb pentru echipamentele de calcul si revizia si intretinerea acestora.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Municipiul Tirgu mures
Codul NUTS: RO125 – mures

II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare consumabile si piese de schimb pentru echipamentele de calcul si revizia si intretinerea acestora.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
30125100-2 – cartuse de toner (Rev.2)
30125000-1 – Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)
50321000-1 – Servicii de reparare a computerelor personale (Rev.2)
50322000-8 – Servicii de intretinere a computerelor personale (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform specificatiilor din caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 493,116 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate
Garantia de participare in cuantum de 9.800 lei Garantia de buna executie – 10%din valoarea contractului fara T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Local al Municipiului Tirgu mures
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art.44 din OG 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata catre Bugetul consolidat de Stat si catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, prezentand in acest sens certificate constatatoare eliberate de institutiile abilitate, eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu valoare egala sau mai mare de 980.000 lei.
Lichiditatea generala – media din ultimii trei ani fie mai mare de 100% .
- Solvabilitatea patrimoniala – media pe ultimii trei ani sa fie mai mare de 30%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- finalizarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimi 3 ani, cel putin a unui contract de prestari servicii cu activitati similare ( intretinere calculatoare ) pentru un parc de minim 300 calculatoare si /sau imprimante.
- finalizarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimi 3 ani, cel putin a unui contract de furnizare de consumabile si piese de schimb pentru echipamente de calcul cu valoare egala sau mai mare decat 300.000 lei.
ISO 9001 privind standardele de asigurare a calitatii in domeniul comercializarii , intretinerii , repararii tehnicii de calcul, echipamente de birotica , etc. sau echivalent
ISO 14001 privind managementul mediului in domeniul comercializarii , intretinerii , repararii tehnicii de calcul, echipamente de birotica , etc. sau echivalent .
ISO 27000 privind managementul securitatii informationale in domeniul comercializarii , intretinerii , repararii tehnicii de calcul, echipamente de birotica , etc. sau echivalent .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.07.2010 12:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.07.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 05.07.2010 11:00
Locul: Municipiul Tirgu mures
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Administratorii societatilor ofertante si/sau reprezentanti imputerniciti ai acestora

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021-3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021- 3104642

Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Tirgu-mures

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X