Aug 18 2010

Afacere cu maximum 2.000 de centrale termice de apartament, de maximum 20,6 milioane de lei, prin Prim?ria Târgu-Mure?

Articol publicat in: Mass-media


Afacere cu maximum 2.000 de centrale termice de apartament, de maximum 20,6 milioane de lei, prin Prim?ria Târgu-Mure?

Anul de criz? 2010 ?i noua „strategie” a termofic?rii au creat o mega-pia?? pentru cei care vând centrale termice de apartament, precum ?i pentru cei care execut? lucr?rile de instalare ale acestora, în ora?ul fost „al florilor?”, acum al centralelor puse silind proprietarii s? accepte a?a ceva. Anun?ul de participare num?rul 106009, din 17 august, de pe licitatiapublica.ro îi invit? pe cei care vând ?i pe cei care monteaz? centrale s? participe la licita?ie, a?a cum se practic? pe orice pia?? concuren?ial? normal? din Uniunea European?. Autoritatea contractant? este, desigur, Prim?ria Târgu-Mure? ?i cum ora?ul este cunoscut prin num?rul mare de licita?ii la care se prezint? doar o firm?, care ?i câ?tig?, normal, poate c? suma în joc îi va convinge ?i pe al?ii c? participarea la licita?ii chiar merit? ?i ea poate s? le aduc? contractele pe bani publici la care unii sunt chiar ca ?i abona?i. Denumirea contractului este „Achizi?ionarea de centrale termice de apartamente ?i execu?ia lucr?rilor de instalare a acestora, pentru asigurarea energiei termice ?i a apei calde”. Descrierea succint? a contractului: furnizarea ?i executia lucr?rilor de instalare a unui num?r de maximum 2.000 de echipamente de înc?lzire central? (centrale de apartament),  lucr?ri de instalare de echipamente de înc?lzire central? ?i lucr?ri de construc?ii de conducte de înc?lzire urban?. Valoarea total? estimat?, pentru cine întreab?, este de 20.626.410 lei (206 miliarde de lei vechi, deci  în jur de 5 milioane de euro), dar am avut destule suprize ca la licita?ie s? se ajung?, chiar ?i cu o singur? ofert?, sub jum?tate din suma „estimat?”. Contractul va avea termen 24 de luni de la data atribuirii ?i se prevede expres forma juridic? pe care o va lua grupul de operatori c?ruia i se atribuie contractul –asociere conform art.44 din OG 34, din 2006.  Se cere participan?ilor la licita?ie garan?ie de participare, în cuantum de 206.265 lei, garan?ie de bun? execu?ie, în cuantum de 5 la sut? din valoarea contractului fara T.V.A. Principalele modalit??i de finan?are ?i plat? ?i/sau trimitere la dispozi?iile relevante – finan?are rambursabil? intern? ?i/sau extern?, prin credit furnizor , propus prin oferta de execu?ie de lucr?ri. Se mai cere cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu valoare egal? sau mai mare de 41.252.820 lei, experien?? similar? – finalizarea în totalitate sau a unor faze specifice, în ultimii 5 ani a cel pu?in un contract în valoare de 8.525.600 lei privind lucr?ri de instalare echipamente de înc?lzire central? ?i/sau lucr?ri de construc?ii de conducte de înc?lzire urban?. Termenul limit? de depunere a ofertelor este 20 septembrie, iar criteriul de atribuire va fi oferta cea mai avantajoas? din punct de vedere economic.

Anunt de participare numarul 106009/17.08.2010

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.

Detalii procedura

Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Numar anunt de participare: 106009 / 17.08.2010

Denumire contract: “Achizitionarea de centrale termice de apartamente si executia lucrarilor de instalare a acestora , pentru asigurarea energiei termice si a apei calde”

Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

“Achizitionarea de centrale termice de apartamente si executia lucrarilor de instalare a acestora , pentru asigurarea energiei termice si a apei calde”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta

Locul principal de executare: Muncipiul Tirgu Mures

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Furnizarea si executia lucrarilor de instalare a unui numar de maxim 2000 de echipamente de incalzire centrala, (centrale de apartament) cod C.P.V 45331100-7 lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala si lucrari de constructii de conducte de incalzire urbana , cod C.P.V. 45232140-5.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45331100-7 – Lucrari de instalare de echipamente de incalzire centrala (Rev.2)

45232140-5 – Lucrari de constructii de conducte de incalzire urbana (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

lucrari

Valoarea estimata fara TVA: 20,626,410 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare

24 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate

Garantie de participare in cuantum de 206.265 lei Garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea contractului fara T.V.A

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Finantare rambursabila interna si/sau externa prin credit furnizor, propus prin oferta de executie de lucrari.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art.44 din OG 34/2006.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute de art. 180 din OUG nr. 34/2006. (se va completa Declaratia privind eligibilitatea, sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata catre Bugetul consolidat de Stat si catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, prezentand in acest sens certificate constatatoare eliberate de institutiile abilitate, eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor).

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu valoare egala sau mai mare de 41.252.820 lei.

Lichiditatea generala- acest indicator raportat pentru anul 2009 sa fie mai mare sau egal cu 100%. Solvabilitatea patrimoniala – acest indicator raportat pentru anul 2009 sa fie mai mare sau egal cu 30 %.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Experienta similara – finalizarea in totalitate sau a unor faze specifice, in ultimi 5 ani cel putin a unui contract in valoare de 8.525.600 lei privind lucrari de instalare echipamente de incalzire centrala si/sau lucrari de constructii de conducte de incalzire urbana.

Certificarea ISO 9001 sau echivalent privind standardele de asigurare a calitatii pentru proiectare si executie lucrari de instalatii gaz metan , apa , canalizare si incalzire centrala.

Certificarea ISO 14001 sau echivalent , privind managementul mediului., pentru pentru proiectare si executie lucrari de instalatii gaz metan , apa , canalizare si incalzire centrala.

Certificarea ISO 18001 sau echivalent privind managementul pentru securitatea in munca pentru executie proiectare si lucrari de instalatii gaz metan , apa , canalizare si incalzire centrala.

Certificarea SA 8000 sau echivalent privind sistemul de management al responsabilitatii sociale , pentru executie lucrari de instalatii gaz metan , apa , canalizare si incalzire centrala.

Certificarea societatii Q MARK sau echivalent privind calitatea certificarii .

Autorizatii tip PDS si EDS eliberate de ANRE Bucuresti

Autorizatii tip PDI si EDI eliberate de ANRE Bucuresti

Autorizatie tip C9/2003 eliberata de I.S.C.I.R

Autorizatie tip PTA 1 ( CR4) eliberata de I.S.C.I.R

Autorizatii tip C1A si C2A eliberata de ANRE

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere

Au fost deja selectati candidati

Nu

IV.1.2) Limitarea numarului de operatori economici invitati sa prezinte oferte sau sa participe

Numar minim preconizat: 3 ; numar maxim: 100

Clasamentul se va intocmi in ordinea descrescatoare a cifrei de afaceri la data de 31.12.2009.

IV.1.3) Reducerea numarului de operatori economici in timpul negocierii sau al dialogului

Aplicarea unei licitatii care sa se deruleze in etape succesive pentru a reduce progresiv numarul solutiilor care trebuie discutate sau al ofertelor care trebuie negociate

Nu

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:

- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 16.09.2010 10:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

20.09.2010 10:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 20.09.2010 13:00

Locul: Municipiul Tirgu-Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 45

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Administratorii societatilor ofertante si/sau reprezentanti imputerniciti ai acestora

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

Tip de finantare: Alte fonduri

VI.3) Alte informatii

Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021-3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021- 3104642

Organism competent pentru procedurile de mediere

Curtea de Apel Tirgu-Mures

Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-263694 , Email: catgmures@just.ro , Fax: 0265-269199

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

13.08.2010 12:37

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X