Sep 23 2010

Afacere de maximum 5,6 milioane de lei pentru cre?terea performan?ei energetice la 12 blocuri târgumure?ene

Published by under Mass-Media and tagged: ,

Articol publicat in: Mass-media


Afacere de maximum 5,6 milioane de lei pentru cre?terea performan?ei energetice la 12 blocuri târgumure?ene

Aproape 480.000 de lei (4,8 miliarde de lei vechi) per bloc, adic? echivalentul a cel pu?in dou? apartamente. Aceasta este suma pe care o estimeaz? Prim?ria Târgu-Mure?, cea atât de cheltuitoare în anul de „criz?” – mai ales în cadrul unor licita?ii cu un singur participant ?i acela dintre apropia?ii in?ilor de la conducere – ca fiind  necesar? a fi cheltuit? pe ceva ce e numit „Lucr?ri de interven?ie pentru cre?terea performan?elor energetice la 12 blocuri de locuin?e”. Raiul  afacerilor cu un singur participant la licita?ie, maximum 2, câteodat?, ar avea nevoie, spun cei din prim?rie, de banii ace?tia  pentru lucr?ri de izolare termic? ?i lucr?ri de hidroizolare (conform clasific?rii CPV – vocabularul comun privind achizi?iile). Valoarea estimat? a noii afaceri de „criz?” este 5,645 milioane (56,45 miliarde de lei vechi, deci peste 1,25 milioane de euro). Durata contractului este 3 luni. Mod de acoperire a sumelor: 50 la sut? din aloca?ii de la bugetul de stat, bugetul M.D.R.L 30 la sut? din fonduri aprobate anual cu aceasta destina?ie în bugetul local 20 la sut? din fondul de repara?ii al asocia?iei de proprietari. Data limit? de depunere a ofertelor este 12 decembrie.

Anunt de participare numarul 108251/23.09.2010

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.

Detalii procedura

Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Numar anunt de participare: 108251 / 23.09.2010

Denumire contract: Lucrari de “Interventie pentru cresterea performantelor energetice la 12 blocuri de locuinte”

Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www. e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Lucrari de “Interventie pentru cresterea performantelor energetice la 12 blocuri de locuinte”

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea

Locul principal de executare: Municipiul Tirgu Mures, la adresa imobilelor

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrari de “Intervenuie pentru cresterea performantelor energetice la 12 blocuri de locuinte”

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45321000-3 – Lucrari de izolare termica (Rev.2)

45261310-0 – Lucrari de hidroizolare (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Conform cantitatilor din caietul de sarcini

Valoarea estimata fara TVA: 5,645,161 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare

3 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate

Garantia de participare in cuantum de 56.500 lei. Garantia de buna executie in cuantum de 10%din valoarea contractului fara T.V.A.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

50 % din alocatii de la bugetul de stat, bugetul M.D.R.L 30% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul local 20 % din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari.

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art.44 din OG 34/2006.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute de art. 180. Sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata catre Bugetul consolidat de Stat si catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, prezentand in acest sens certificate constatatoare eliberate de institutiile abilitate, eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor)

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu valoare egala sau mai mare de 11.000.000 lei

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Experienta similara – executarea in ultimii 5 ani cel putin a unui contract de lucrari similare cu valoare egala sau mai mare de 5.600.000 lei.

Certificarea ISO 9001:2001, ISO 14001:2001, ISO18001:2001 sau eechivalent privind managementul calitatii in constructii civile, industriale, inclusiv reparatii.

Certificarea ISO 9001:2000, ISO 14001:2001, ISO18001:2001 sau echivalent privind managementul calitatii in domeniul productiei, comercializarii si instalarii de tamplarie PVC cu geam termopan

Certificarea societatii Q MARK sau echivalent privind calitatea certificarii

.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.10.2010 10:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

12.10.2010 10:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X