Noi 20 2010

Se întâmpl? la licita?iile Prim?riei Târgu-Mure?: Firme ale unor membri PDL – pe care, bineîn?eles, ace?tia nu le mai de?in – câ?tig?toare la institu?ia condus? de ?eful de… partid

Articol publicat in: Mass-media


Se întâmpl? la licita?iile Prim?riei Târgu-Mure?:

Firme ale unor membri PDL – pe care, bineîn?eles, ace?tia nu le mai de?in – câ?tig?toare la institu?ia condus? de ?eful de… partid

Prim?ria Târgu-Mure?, condus? de Florea, are printre câ?tig?torii ultimului an de criz? firme care apar?ineau/apar?in/vor apar?ine membrului de partid care are o func?ie public? sau care ocup? alte posturi care intr? în conflict cu preciz?rile privind interesele personale ?i cele de serviciu. Deci, la institu?ia condus? de ?eful PDL câ?tig? PDL-i?tii ?i în cele ce urmeaz? v? prezent?m doar 3 cazuri. Celelalte le g?si?i dumneavoastr? ?i pornesc de la organizatorii de expozi?ii pe domeniul public, de la cei care închiriaz? spa?ii, de la cei care preg?tesc cadouri ?i termin? cu firme de construc?ii ?i cu vânz?torii de centrale termice pentru care s-a distrus în mod expres Energomur-ul. A?adar, s? d?m cuvântul licitatieipublice.ro. Anun?ul de atribuire num?rul 88439/31.07.2010 spune „Servicii de transport terestru ocazional de persoane”. Valoarea contractului 420.168 lei (deci în jur de 100.000 de euro). Cine  a câ?tigat a?a ceva? SC SILETINA IMPEX SRL, adic? exact firma la care, în prima declara?ie de avere de la noul post aranjat de Florea (v? aduce?i, desigur, aminte c? am avut un viceprimar liberal care a fost sabotat de indivizii portocalii!), Maior men?iona, complet halucinant, c? face declara?ia de avere în calitate de… consultant manager la Siletina! Desigur, acum nu mai face gafa respectiv? ?i firma este a altuia, cel pu?in pân? la ie?irea din func?ie a viitorului candidat la prim?rie care este promovat pe banii no?tri în toate comunicatele de pres? ale scrib?l?ilor de la institu?ie. De re?inut c? în ora?ul cu zeci de transportatori , la licita?ie s-a prezentat doar firma care i-a apar?inut/ va apar?ine lui Maior! Anun?ul de atribuire num?rul 118464/23.09.2010 d? alt? firm? condus? anterior de subordonatul de partid. Este vorba de „Lucr?ri de demolare acoperi? piscina ing.Mircea Bir?u, adic? de S.C. ALFA CONSTRUCT. La licita?ie ar fi participat 3 firme iar geniul s-a v?zut la licita?ia cu 3 participan?i estimat? la 80.277 lei pentru c? Alfa Construct a oferit 80.224 lei ?i a câ?tigat! Probabil cea mai bun? estimare a tuturor timpurilor, felicit?ri, asta da licita?ie, s? pierzi mai pu?in de 60 de lei ! Firma respectiv? apare ?i pe site-ul porutiu.ro unde este trecut? calitatea de administrator a PDL-istului. Anun?ul de atribuire num?rul 117659/09.09.2010 vizeaz? din nou Alfa Construct – „Lucr?ri de construc?ii privind repara?ii la acoperi?ul imobilului Piscina ing.Mircea Bir?u. Aici licita?ia a fost de alt tip, participând dou? firme, la o valoare estimat? de 791.603 lei ?i la o valoare câ?tigat? de… 489.695 lei. Doar 3 exemple ?i în jur de 1,8 milioane de lei (peste 400.000 de euro) pe firme care nu mai apar?in oficial membrilor de partid subordona?i. Ce PDL-ist mai urmeaz? s? câ?tige licita?iile?!

Anunt de atribuire numarul 117659/09.09.2010

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: 0265-268330 , Fax: 0365-801856

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract Lucrari de constructii privind reparatii la acoperisul imobilului “Piscina ing.Mircea Birau”

II.2) Obiectul contractului Lucrari de constructii privind reparatii la acoperisul imobilului “Piscina ing.Mircea Birau”

II.3) Tip contract Lucrari

II.4) CPV 45000000-7 – Lucrari de constructii (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut

II.6) Invitatie de participare 256513/10.06.2010 10:00

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite 2

Valoare estimata totala 791,603 RON

III.2) Lista contracte

223 / 26.07.2010 489,695 RON

Castigator:

SC ALFA CONSTRUCT SA RO15730755 str. Depozitelor nr. 20, Tirgu Mures , 540240, Mures

Total (fara TVA): 489,695 RON

Anunt de atribuire numarul 118464/23.09.2010

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: 0265-268330 , Fax: 0365-801856

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

II.1) Denumire contract Lucrari de demolare acoperis Piscina ing.Mircea Birau

II.2) Obiectul contractului Lucrari de demolare acoperis Piscina ing.Mircea Birau

II.3) Tip contract Lucrari

II.4) CPV 45262600-7 – Diverse lucrari specializate de constructii (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut

II.6) Invitatie de participare 262766/09.08.2010 14:27

Sectiunea III: ATRIBUIRE

III.1) Numar de oferte primite 3

Valoare estimata totala 80,277 RON

III.2) Lista contracte

258 / 07.09.2010 80,224 RON

Castigator:

S.C. ALFA CONSTRUCT S.A. RO15730755 str. Depozitelor nr. 20, Tirgu Mures, 540240, Mures

Total (fara TVA): 80,224 RON

Anunt de atribuire numarul 88439/31.07.2010

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Servicii de transport terestru ocazional de persoane

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

2 – Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal

Locul principal de prestare: Municipiul Tirgu Mures

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Inchiriere autobuze, microbuse si autocare pentru transport ocazional de pasageri

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

60112000-6 – Servicii de transport rutier public (Rev.2)

60172000-4 – Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

420,168 RON

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

* Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

Contract nr: 166 Denumirea: Servicii de transport terestru ocazional de persoane

V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2010

V.2) Numarul de oferte primite 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC SILETINA IMPEX SRL

Adresa postala: str.Bega, nr.2 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540390 , Romania , Tel. 0265-268448

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 420168.00 Moneda: RON Fara TVA

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

Anunt de participare al procedurii initiale nr.90042/04.11.2009 O.J. – 2009/S 213-307828 Anunt de atribuire al procedurii initiale nr.77.154/28.01.2010 O.J.2010/S 20-027732

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Curtea de Apel Tirgu-Mures

Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-263694 , Email: catgmures@just.ro , Fax: 0265-269199

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: P-ta Victoriei nr. 3 , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

29.07.2010 15:46

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X