Dec 17 2010

„Criz?” pentru firme private, nu la stat! Prim?ria Târgu-Mure? vrea corpuri de iluminat de 512.000 de lei (peste 100.000 de euro) pentru Pia?a Teatrului!

Published by under Mass-Media and tagged: ,

Articol publicat in: Mass-media


„Criz?” pentru firme private, nu la stat!

Prim?ria Târgu-Mure? vrea corpuri de iluminat  de 512.000 de lei (peste 100.000 de euro) pentru Pia?a Teatrului!

Afacerea din Pia?a Teatrului (betonare,construire patinoar, reamenajare etc) se dovede?te man? cereasc? ?i pentru cei care vând corpuri de iluminat. Aceasta pentru c? în an de „criz?”, la Bucure?ti, desigur, se vrea cump?rarea de corpuri de iluminat în Pia?a Teatrului de doar 512.000 lei (peste 100.000 de euro!).  Afacerea este cuprins? în anun?il de participare num?rul 112220/02.12.2010 de pe licitatiapublica.ro, site pe care v? invit s? îl consulta?i zilnic pentru a se vedea ce afaceri se mai fac în beneficiu dumneavoastr?, pardon, al firmelor lor!

Autoritate contractant?: Prim?ria Municipiului Târgu-Mure?. Denumire contract: Achizi?ionarea de corpuri de iluminat pentru Pia?a Teatrului.

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Achizitionare corpuri si sisteme de iluminat pentru lucrarile de reconstructie in P-ta Teatrului

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

34928500-3 – Echipament de iluminat stradal (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

91 buc

Valoarea estimata fara TVA: 512,000 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare

35 zile incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate

Garantie de participare 5.100 lei, garantie de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

asociere

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute de art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006. (se va completa Declaratia privind eligibilitatea, declaratia privind inexistenta starii de faliment , sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata catre Bugetul consolidat de Stat si catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, prezentand in acest sens certificate constatatoare eliberate de institutiile abilitate, eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor)

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu valoare egala sau mai mare de 1.024.000 lei.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Experienta similara: indeplinirea in ultimii 3 ani, cel putin a unui contract de furnizare de produse similare cu valoare egala sau mai mare de 512.000 lei fara TVA.;

ISO 9001, 14001, 18001

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 20.12.2010 12:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

22.12.2010 10:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 22.12.2010 11:00

Locul: Municipiul Tirgu-Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 45

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Administratorii societatilor ofertante si/sau reprezentanti imputerniciti ai acestora

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) Alte informatii

Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare.

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021-3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021- 3104642

Organism competent pentru procedurile de mediere

Curtea de Apel Tirgu-Mures

Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-Mures, , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-263694 , Email: catgmures@just.ro , Fax: 0265-269199

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

26.11.2010 15:30

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X