Ian 20 2011

Cine e în stare s? îi ia Siletinei „juc?ria” numit? transporturile terestre ocazionale ale Prim?riei Târgu-Mure??

Articol publicat in: Mass-media


Cine e în stare s? îi ia Siletinei „juc?ria” numit? transporturile terestre ocazionale ale Prim?riei Târgu-Mure??

Ora?ul mega-afacerilor pe firme care au apar?inut, apar?in sau vor apar?ine, din nou, membrilor PDL subordona?i  alesului de la Prim?rie, am numit aici Prim?ria Târgu-Mure? are, conform siteului licitatiapublica.ro iar o „c?ru??” de bani de dat. C? tot e vorba de transporturi. Anun?ul de participare num?rul 112898/15.12.2010 este pentru Servicii de transport terestru ocazional de persoane , adic? pentru ceva ce ofer? firma cu care a intrat Claudiu Maior, consultant manager, în Prim?rie (cel amintit fiind ales al ale?ilor PDL pentru c? statutul s?u de …consilier al lui Florea nu era un job suficient la valoarea sa, dar ?i pentru ca primarul vroia s? aib? partidul cât mai aproape, ca s? nu spunem ?i afacerile). Firma Siletina este o abonat? la banii publici, fie prin acasa.ro /studcard” title=”studcard”>Studcard pentru ora?e conduse de portocalii, a?a cum am scris de nenum?rate ori, fie prin transporturile terestre în contul prim?riei! Cum ultima licita?ie a fost una cu un singur participant, logic, Siletina, ne a?tept?m ca ?i acum, la noua licita?ie, unii se vor da iar mai pu?in b?rba?i ?i mai pu?in interesa?i de concuren??, având grij? s? nu participe la licita?ie, a?a cum presa nu particip? la licita?ii pentru publicitatea prim?riei ?i Consiliului local, deschizând, astfel, calea zere?ului de serviciu ?i mul?umindu-se, astfel, cu m?run?i?. A?adar, pentru cei care au uitat de licita?ie, pentru cei care ?tiu dar nu pot participa pentru a nu-?i strica „ploile”, pentru cei care pl?tesc de nebuni taxe ?i impozite care se duc în contul câtorva firme care au fost conduse, sunt conduse sau vor fi iar conduse de PDL-i?ti, iat? ?i anun?ul cu pricina. În joc sunt doar spre 200.000 de euro, a?a c? un pic de aten?ie nu stric? la un popor care pân? ?i în imnul na?ional se îmb?rb?teaz? singur pentru a se de?tepta, nu-i a?a? Chiar dac? unii, ziari?ti sau angaja?i pe la servicii secrete (sic), dar cu tot atât talent gazet?resc, insist?, în presa local?, s? v? aten?ioneze c? pericolul e mereu etnic la Târgu-Mure? ?i nu vine din partea românilor, care sunt mielu?ei, cura?i ca lacrima ?i cu locul deja asigurat în Rai!

Stare procedura: In desfasurare

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Lazar Oana , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Servicii de transport terestru ocazional de persoane

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

2 – Servicii de transport terestru, inclusiv servicii de transport in vehicule blindate, si servicii de curier, exceptand transportul postal

Locul principal de prestare: Municipiul Tirgu-Mures, la cerere, transport intern si international

Codul NUTS: RO125 – Mures

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de transport terestru ocazional de persoane

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

60112000-6 – Servicii de transport rutier public (Rev.2)

60172000-4 – Inchiriere de autobuze si de autocare cu sofer (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

servicii la cerere

Valoarea estimata fara TVA: 806,451 RON

II.2.2) Optiuni

Da

Se vor achizitiona servicii similare, in conformitate cu prevederile art 122 lit.j din OUG 34/2006.

II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare

12 luni incepand de la data atribuirii contractului

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate

garantie de participare 8.100 lei, garantie de buna executie 5% din valoarea contractului fara TVA.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul Local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Sa nu se afle in nici una din situatiile prevazute de art. 180 si art. 181 din OUG nr. 34/2006. (se va completa Declaratia privind eligibilitatea, declaratia privind inexistenta starii de faliment, sa aiba indeplinite obligatiile exigibile de plata catre Bugetul consolidat de Stat si catre Bugetul Local de la sediul ofertantului, prezentand in acest sens certificate constatatoare eliberate de institutiile abilitate, eliberate cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor).

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

-Experienta similara – prestarea in ultimii 3 ani de servicii sau activitati similare cu valoare egala sau mai mare de 806.000 lei,

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.01.2011 12:00

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

27.01.2011 10:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 27.01.2011 12:00

Locul: Municipiul Tirgu-Mures, P-ta Victoriei nr. 3, camera 45

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Administratorii societatilor ofertante si/sau reprezentanti imputerniciti ai acestora.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) Alte informatii

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, sect. 3 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021-3104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 021- 3104642

Organism competent pentru procedurile de mediere

Curtea de Apel Tirgu-Mures

Adresa postala: str.Justitiei nr.1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. 0265-263694 , Email: catgmures@just.ro , Fax: 0265-269199

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265- 260.813

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

13.12.2010 13:08

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X