Aug 28 2011

Înc? 1,2 milioane, la Târgu-Mure?, pentru publicitatea pe televiziuni de partid?!

Înc? 1,2 milioane, la Târgu-Mure?, pentru publicitatea pe televiziuni de partid?!

Dup? ce au f?cut praf 500.000 de lei (120.000 de euro ) pe publicitate pe firme apropiate de partid (mai precis pe firmele care au posturile de promovat PDL), ?mecherii din prim?rie au mai pus un anun?, pentru alte 1,2 milioane pentru publicitate. Dac? anul trecut câ?tig?toare a fost firma lui Zere? (cu 590.000 lei), ins care a condus chiar una din televiziunile pe firma care a câ?tigat anul acesta reclam?, iar la nunta sa a fost prezent? floarea cea vestit? a PDL, anul acesta banii se fac praf prin ?tii TV, Realitatea ?i a?a mai departe. Cum e an de criz?, b?ie?ii de?tep?i din prim?rie vor mai mul?i bani de dat la amici ?i cum la prima licita?ie a fost o estimare de 500.000 de lei ?i s-a câ?tigat, desigur, cu 500.000 de lei suntem siguri c? avem iar o licita?ie la care se ?tie dinainte câ?tig?torul, adic? tot ?la ! Per ansamblu, un pârlit de ora? de 150.000 de oameni poate fi silit s? suporte publicitatea prin trupa lui Florea, de 1,7 milioane de lei (doar vreo 400.000 de euro). ?i dovad? c? nu mi?c? nimeni în front ca s? nu strice afacerile fo?tilor tovar??i, ??r?ni?ti, penegi?ti, peremi?ti ?i a?a mai departe, ast?zi democra?i, nimeni din pres? nu merge la licita?ii: nici fo?tii tovar??i de la ziare mo?tenite de la paridul comunist, nici b?ie?ii cu ochi alba?tri care muncesc în pres?, nici marii români care bat palma pentru hârtii care nu valoreaz? nimic când le cer?e?ti, nici m?car maghiarii, care ar avea un motiv în plus s? sparg? buboiul dedicatelor pe in?i apropia?i PDL, m?car din considerente politice, dac? nu din spirit civic ?i pentru a câ?tiga cinstit publicitate ?i nu f?când sluj, ca românii, pentru un os de ros.

P.S. Pentru prostimea care e de acord cu ?mecheria româneasc?: atâta timp cât nu fur? ungurul e bine, doar un calcul: 1,7 milioane din banii ei înseamn? o medie de 4.657 de lei pe zi calendaristic?, adic? 1.000 de euro pe zi calendaristic?! Pe ce s? fac? praf am?râ?ii din prim?rie suma asta decât pentru propaganda pe Florea ?i Maior, în rest existând doar vreo 12 convocatoare ?i propaganda politrucilor ?i func?ion?ra?ilor cu voci în campanie electoral? din biroul de pres??

Anunt de participare numarul 127535/05.08.2011

 

Operatorii economici inregistrati au posibilitatea de a selecta anuntul in vederea primirii de notificari privind evenimentele acestei proceduri de achizitie publica.

 

Detalii procedura

Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Numar anunt de participare: 127535 / 05.08.2011

Denumire contract: Servicii de publicitate media

Stare procedura: In desfasurare

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

 

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: Maria-Magdalena Grama , Tel. 0265-268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: 0365-801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

 

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate regionala sau locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

 

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta

Servicii de publicitate media

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

13 – Servicii de publicitate

Locul principal de prestare: Municipiul Targu Mures

Codul NUTS: RO125 – Mures

 

II.1.3) Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.4) Informatii privind acordul-cadru

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Servicii de publicitate media prin intermediul mijloacelor de informare in masa

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79341000-6 – Servicii de publicitate (Rev.2)

 

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

 

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Servicii

Valoarea estimata fara TVA: 1,200,000 RON

 

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare

12 luni incepand de la data atribuirii contractului

 

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

 

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate

Garantia de participare in cuantum de 20.000 lei.Garantia de buna executie in cuantum de 5 % din valoarea contractului de servicii fara TVA.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Bugetul Local

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.2) Conditii de participare

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Declaratia privind eligibilitatea; Declaratia privind inexistenta starii de faliment; Certificate constatatoare de la Bugetul de Stat si catre Bugetul Local ; Certificat emis de O.R.C.; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006; Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta.

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani cu valoare egala sau mai mare de 2.400.000 lei.

III.2.3) Capacitatea tehnica

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Experienta similara – finalizarea in totalitate sau in parte a unor faze specifice in ultimii 3 ani de servicii cu activitati similare cu valoare egala sau mai mare de 1.200.000 lei.

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

 

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

 

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

 

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

 

 

 

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.09.2011 12:00

 

Documente de plata: NU

 

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare

14.09.2011 10:00

IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

 

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 14.09.2011 11:00

Locul: Municipiul Tirgu Mures, Piata Victoriei, nr.3, cam.45

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da

Administratorii societatilor ofertante si/sau reprezentantii imputerniciti ai acestora

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

 

VI.1) Contractul este periodic

Nu

VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

Tip de finantare: Fonduri bugetare

VI.3) Alte informatii

Documentatia de atribuire este atasata anuntului de participare

VI.4) Cai de atac

VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: str.Stavropoleos, nr.6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. 021-3104642 , Email: office@cnsc.ro , Fax: 030084

 

Organism competent pentru procedurile de mediere

VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

Adresa postala: P-ta Victoriei nr. 3 , Localitatea: Tirgu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. 0265-268330 , Fax: 0265-260813

 

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

01.08.2011 08:28

 

 

 

Ť Aceasta licitatie a fost vizualizata de 16 ori ť

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X