Dec 27 2011

Sorcovi?i pe banii vo?tri politrucul mult iubit

Published by under Mass-Media

Sorcovi?i pe banii vo?tri politrucul mult iubit
Cum era de a?teptat, b?ie?ii de?tep?i din Prim?ria Târgu-Mure? au mai pus de-o tur? de cadouri pentru colind?tori, dup? principiul: m? sorcove?ti, pe mine, conduc?torul iubit, adic? pe banii ?i pe votul t?u ?i eu î?i dau pachete cu cadouri prin vreo distribuitoare pe care o salvez de criz?. ?i astfel am avut parte de cadouri pân? ?i pentru elevi, încolona?i de tovar??ele înv???toare ?i trimi?i s? presteze la ??ful de partid. Acesta, generos, a golit vistieria, adic? bugetul local, oferind alimente s?n?toase micu?ilor, cum ar fi  biscui?i cu ciocolat? Joe, batonul Laura ?i nelipsitele chipsuri cu 75 la sut? mai pu?ine gr?simi. Dup? cum spuneau micu?ii, de data aceasta m?car nu li s-a mai dat…Coca-Cola, a?a cum merit? orice copil în cre?tere. Pentru a se vedea ce nivel are la Târgu-Mure? afacerea cadouri pentru colind?tori, v? invit?m s? citi?i ceea ce urmeaz?, cu datele din 2009, pentru c? nu avem date despre afacerea din 2011, an ?i mai de criz? ?i mai preelectoral decât 2009, verificabil prin num?rul de licita?ii câ?tigate de abona?i, de membri de partid, de rude ale membrilor PDL, de fo?ti angaja?i ?i a?a mai departe.

Documenta?ia necesar? pentru elaborarea ?i prezentarea ofertei privind achizi?ia de dulciuri pentru Pachetele de Craciun
FI?A DE DATE A ACHIZI?IEI

I.1 . AUTORITATEA  CONTRACTANT?
Denumire : Municipiul Tg. Mure?
Adresa : P- ?a Victoriei nr. 3 , Tg. Mure? , jud. Mure?
Telefon/fax – 0265-268330, fax 0365-801856
E-mail : licitatie@tirgumures.ro

I.2  Principala activitate sau activit??i ale autorit??ii contractante – autoritate public? local? ?i achizi?ioneaz?  în  nume propriu
Alte informa?ii ?i sau clarific?ri pot fi ob?inute la adresa mai sus men?ionat? ?i prin fax la nr.0365-801856
Data limit? de primire a solicit?rilor de clarific?ri  25.11.2009
Data limit? de transmitere a r?spunsului la clarific?ri 27.11.2009

Institu?ia responsabil? pentru solu?ionarea contesta?iilor :
Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor , str. Stavropoleos , nr.6, sector 3, Bucure?ti,cod postal 030084 telefon 021-3104641, fax 021-3104642, E-mail office@cnsc.ro.

I.3.Sursa de finan?are : Bugetul Consiliului Local al Municipiului Tg. Mure?
II:  OBIECTUL CONTRACTULUI
II .1 )   Descrierea produselor  –dulciuri pentru pachetele de Craciun, cod C.P.V 15842300-5
- Locul de livrare al produselor : Primaria Municipiului Tg.Mures
- Procedura se finalizeaz? prin  – contract de achizi?ie public?
- Termen de livrare –  7 de zile de la semnarea contractului, pe baza de comand? în func?ie de solicit?rile achizitorului
- Contractul nu este divizat pe loturi
- Nu se accept? oferte alternative

III: PROCEDURA
III.1 )  Procedura selectat?   – cerere de oferta
III.2)  Etapa final? de licita?ie electronic?  – Nu
III.3 )  Legisla?ie aplicat? :
1.    O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizi?ie public? , a contractelor de concesiune de lucr?ri publice ?i a contractelor de concesiune de servicii , publicat? în M. Of. nr. 418/15.05.2006
2.    H.G.R. nr. 925/19.07.2006 privind aprobarea normelor de aplicare a  O.U.G. nr. 34/2006 publicat? în M.Of. nr. 925/19.07.2006

IV. CRITERII DE CALIFICARE

IV .1 ) Situa?ia personal? a ofertantului
- Declara?ie privind eligibilitatea cu valabilitate pe perioada de valabilitate a ofertelor, conform Formularului 8 din Sec?iunea III Formulare
- Declara?ie referitoare la falimentul societ??ii conform Formularului 17 din Sec?iunea III Formulare
- S? aib? îndeplinite obliga?iile exigibile de plat? c?tre Bugetul consolidat de Stat ?i c?tre Bugetul Local de la sediul ofertantului, prezentând în acest sens certificate constatatoare eliberate de institu?iile abilitate, eliberate cu cel mult 30 de zile înainte de data deschiderii ofertelor.

IV. 2 ) Capacitatea de exercitare a activit??ii profesionale :
Pentru persoanele juridice române : – autoritatea contractant? stabile?te ca cerin?? minim? obligativitatea prezent?rii Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comer?ului de pe lâng? Camera de Comer? ?i Industrie de la sediul ofertantului.
Pentru persoanele juridice str?ine -  autoritatea contractant? stabile?te ca cerin?? minim? obligativitatea prezent?rii a oric?ror documente care dovedesc o form? de înregistrare /atestare sau apartenen?? din punct de vedere profesional , în conformitate cu prevederile legale din ?ara în care ofertantul este rezident.

IV.3). Documente care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara:
1. Fisa de informatii generale (Formularul 5 din sectiunea III)
2. Proiect de contract semnat si stampilat.

V. PREZENTAREA OFERTEI
V.1 ) Limba de redactare a ofertei – limba român?
V.2) Perioada de valabilitate a ofertei – 60 zile
V.3 ) Cuantumul garan?iei de participare –  900 lei
V.4)  Perioada de valabilitate a garan?iei de participare -  60 de zile
V.5 ) Modul de constituire a garan?iei de participare – prin ordin de plat? în contul nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mure? sau prin achitare direct? la caseria autorit??ii contractante, camera 22 din sediul institu?iei.

V.6 ) Modul de prezentare a propunerii tehnice – oferta tehnic? trebuie s? con?in?:
1. Fisa de informatii generale (Formularul 5 din sectiunea III)
2.Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de subcontractare; subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca mai mult de 10% (in exprimare valorica) din contractul de achizitie publica trebuie sa completeze cu propriile date Formularul B2 din sectiunea III.
3. Contract cadru semnat ?i stampilat.

Not?:    În vederea analizarii si compararii  preturilor ofertate, se vor lua in considerare doar ofertele care contin preturi pentru toate categoriile de produse solicitate, adjudecarea facandu-se pe oferta totala.

V.7 ) Modul de prezentare a propunerii financiare – ofertantul va completa formularul de ofert? prezentat în Formularul 2 din Sec?iunea III Formulare,
V.8) Data pentru care se determin? echivalen?a leu-euro – cursul oficial comunicat de B.N.R. din  23.11.2009
V. 9 ) Prezentarea ofertei :
a) adresa la care se depune oferta – Prim?ria Municipiului Tg. Mure? , P-?a Victoriei nr. 3 , cam 12 registratura institu?iei
b) Data limit? pentru depunerea ofertei -03.12.2009 ora  10
c) Num?rul de exemplare în copie – 1
d Modul de prezentare a ofertelor  – Originalul (con?inând documentele în original sau copie legalizat?) cât ?i copia vor fi sigilate în plicuri separate, înso?ite de scrisoarea de înaintare ( Formularul I din Sec?iunea III Formulare) ?i de dovada achit?rii garan?iei de participare. Plicurile vor fi marcate corespunz?tor cu men?iunea COPIE ?i ORIGINAL. Atât copia cât ?i originalul vor fi îndosariate (sau spiralate), numerotate, ?tampilate ?i semnate pe fiecare pagin?. Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia ”A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 03.12.2009 ORA 11”

e) Modificarea ?i retragerea ofertei – ofertantul nu are dreptul de a-?i retrage sau de ?i modifica oferta dup? expirarea datei limit? de depunere a ofertelor sub sanc?iunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizi?ie public? ?i a pierderii garan?iei pentru participare la licita?ie.
f) Oferte întârziate – nu se accept? oferte întârziate
g) Oferta comun? – mai multe persoane juridice au dreptul de a se asocia ?i de a depune oferta comun? : acestea vor completa Formularul 13 din Sec?iunea III Formulare.

V.10) Ofertele se vor deschide la – sediul prim?riei Municipiului Tg. Mure?, P-?a Victoriei nr.3 , cam 45 , la data de  03.12.2009 , ora 11

VI. CRITERII DE ATRIBUIRE
Criteriul de atribuire a contractului – pre?ul cel mai sc?zut

VII. ATRIBUIREA CONTRACTULUI
VII.1 Ajustarea pre?ului contractului – nu se accepta ajustarea pre?ului contractului
VII.3. – Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare este de 5 % din valoarea contractului de furnizare fara TVA, ?i se va constitui în termen de 3 zile de la semnarea contractului.
-  Garan?ia de bun? execu?ie se va restitui în termen de 14 zile de la semnarea P.V de receptie pentru livrarea produselor, dac? achizitorul nu a ridicat preten?ii asupra ei ?i daca riscul pentru vicii ascunse este minim.

Atentie!!!
Este obligatoriu ca fiecare pagin? a ofertei s? fie numerotat?, semnat? ?i ?tampilat? de c?tre persoanele autorizate s? semneze oferta, precum ?i de a prezenta un opis al documentelor prezentate.
Pachete cu dulciuri

1800 de pachete de dulciuri con?inând
1.    Ciocolat?  lapte – 100 g
2.    Ciocolat? lapte- 30 g
3.    Napolitane cu diferite creme- 40 g
4.    Biscui?i cu crem? de cacao- 72 g
5.    Ciocolat?  lapte cu crema – 30 g
6.    Chipsuri- 72g
7.    Snacks- 57g
8.    Chec diferite arome- 60g

4000 de pachete de dulciuri con?inând

1.    Ciocolat?  lapte cu crem? tiramisu- 100 g
2.    Ciocolat? cu lapte- 100 g
3.    Napolitane cu arom? diferite arome- 33 g
4.    Napolitane cu crem? de vanilie- 40 g
5.    Biscui?i cu crem? de cacao – 72 g
6.    Bomboane cu fructe- 80 g
7.     Snacksuri – 57 g
8.    Baton de ciocolat?- 30 g
9.    Ciocolat? cu lapte- 30
10.    Mini croasant-65 g
11.    Chec diferite arome-35g
12.    Cipsuri – 72 g

650 de pachete de dulciuri con?inând

1.    Ciocolat?  lapte cu crem? tiramisu- 100 g
2.    Baton de cocos acoperit cu ciocolat? cu lapte- 44 g
3.    Ciocolat? cu lapte-100g
4.    Snacks- 57g
5.    Ciocolat?  lapte cu caramel ?i nugat – 40 g
6.    Biscui?i cu crem?- 72g
7.    Suc de portocale- 1 l
8.    Mini croasant- 200g
9.    Cipsuri- 75 g

NOT?: Prestatorul va asigura furnizarea produselor în pachete (pungi ) care vor con?ine fiecare dintre ele num?rul ?i natura produselor conform celor mai sus men?ionate.
O mic? afacere în 2009 de 6.000 de pache?ele pentru colind?tori ?i motiv de a se pl?ti multe zeci de mii de lei date pentru vreo firm? cu nevoi. De demnitate nu mai vorbim, pentru c? s? î?i ba?i joc de tine colindând un ins care nu e gospodar ?i care î?i ofer? cadou din banii t?i din taxe ?i impozite. Colindul are alt? semnifica?ie, pentru c? se colind? cel care a adunat pentru familia lui ?i care ofer? din preaplinul s?u, nu politrucul de partid. Dar suntem prea aproape de comunism ca s? nu pupe unii ceva,  pentru ca tovar??ul s? fie mai îng?duitor. S? ne tr?i?i, conduc?tori iubi?i!

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X