Dec 29 2011

Cum lucreaz? ITM la Târgu-Mure? ?i cum lucreaz? Inspec?ia muncii la Bucure?ti sau cum a trebuit s? m? lupt 14 luni ca statul s? î?i ia banii pe care nu îi vroia

Published by under Mass-Media

Cum lucreaz? ITM la Târgu-Mure? ?i cum lucreaz? Inspec?ia muncii la Bucure?ti sau cum a trebuit s? m? lupt 14 luni ca statul s? î?i ia banii pe care nu îi vroia

Cum lucreaz? ITM la Târgu-Mure? ?i cum lucreaz? Inspec?ia muncii la Bucure?ti sau cum a trebuit s? m? lupt 14 luni ca statul s? î?i ia banii pe care nu îi vroia
Este ?tiut?, de c?tre cei din bran??, mafia care exist? într-o bun? parte din presa din România. O mafie economic?, care presupune ca angajatului s? nu i se fac? carte de munc?, s? nu i se pl?teasc? drepturi, s? se angajeze oameni sub acoperire, s? se fac? sluj în fa?a dobitocului de partid care are publicitatea pe mâna firmelor sale de partid, s? fie trimi?i angaja?ii s? fac? bani negri /gri pentru patronul f?r? scupule ?i care încalc? ?i alte nenum?rate legi, printre care ?i legea dreptului de autor, prin folosirea programelor piratate de calculator. Aceast? mafie st? lini?tit? sub pulpana unor interese politice, doar din când în când explodând câte un caz în care se cere ?i se ob?ine control la institu?ia de pres?, dar ?i atunci în func?ie de interese. Pentru a ar?ta cum se face un control în provincie ?i în Capital? ?i cum se verific? aplicarea normelor legale este suficient s? ar?t?m sesizarea pe care am f?cut-o eu, în calitate de angajat al ziarului Cuvântul liber din Târgu-Mure? ?i r?spunsul primit de la institu?ia cu conducere politic?, comparativ cu r?spunsul dat Mediasindului, la o sesizare referitor la neregulile la un ziar central.  Ca bomboan? pe coliva ITM am ata?at r?spunsul dat de la Bucure?ti de Inspec?ia muncii, în care se face analiz? pe textul reclamantului ?i nu pe controlul efectuat. Cum în momentul sesiz?rii eram angajat, nu m? intereseaz? c? ITM se treze?te a treia zi dup? scripturi ?i m? trimite s? m? judec ?i c? nu aplic? normele CCM unic pe ramur?, dar informeaz? angajatorul prin mail c? nu respect? respectivele norme! Ca angajat, ITM trebuia s? îmi apere drepturile, mai ales c? solicitam  plata retroactiv? a 36 de salarii la valoarea real?, a?a cum prevede CCM pe ramur?.  Ace?tia fiind indivizii care nu au vrut banii cuveni?i la stat, de ce trebuie s? fac eu cadou statului, prin procesul câ?tigat recent, ceea ce statul nu a vrut s? încaseze?!

Iar sesiz?rile trimise la ITM Mure? ?i Inspec?ia muncii sunt acestea:
Conducerii ITM Mure?,

Cerere

Subsemnatul Deac Florentin Valeriu, posesor al…, angajat al SC Cuvântul liber SRL -  persoan? juridic? cu sediul în Târgu-Mure?, str. Gheorghe Doja, nr.9, jude? Mure?, CUI 13798002, J26/254/2001 -  conform Carnetului de munc? seria MPS nr. 1117640, în prezent în func?ia de redactor, domiciliat în…, formulez prezenta cerere, prin care v? solicit:

-    Verificarea modului în care SC „Cuvântul liber” SRL, în calitate de angajator, a respectat dispozi?iile Legii nr. 130/1996, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, cu privire la ini?iativa negocierii contractului colectiv de munc?, potrivit art. 3 alin.5 din actul normativ men?ionat.
-    Modul în care societatea comercial?, în calitate de angajator, respect? dispozi?iile art.241 alin.1, lit.c din Codul muncii ?i prevederile legale aplicabile în cazul dimension?rii drepturilor salariale.
-    Verificarea îndeplinirii obliga?iilor angajatorului de la art.40 alin.2, lit.a ?i d din Codul muncii, privind obligativitatea inform?rii periodice a angaja?ilor cu privire la situa?ia financiar? a unit??ii, precum ?i verificarea respect?rii art.5, alin. 1 lit.b din Legea nr. 467 din 2006, potrivit c?ruia angajatorul trebuie s? consulte reprezentan?ii angaja?ilor privitor la structura ?i evolu?ia probabil? a ocup?rii for?ei de munc?.
-    Verificarea ca patronul, pân? la negocierea ?i încheierea unui contract colectiv de munc? aplicabil la nivelul unit??ii, s? acorde salaria?ilor cel pu?in toate drepturile salariale sau b?ne?ti negociate ?i prev?zute în contractul colectiv de munc? la nivelul ramurii mass-media nr. 993 din 2006, în func?ie de condi?iile de acordare negociate de partenerii sociali pentru fiecare spor sau drept salarial în parte, respectiv acordarea a 1.500 lei pentru studii superioare de lung? durat?).
-    Verificarea, în baza contractului colectiv de munc? la nivelul ramurii mass-media, nr. 993, a neacord?rii de spor de vechime, spor de fidelitate, plata orelor suplimentare, mai ales c? nu beneficiez de spor de vechime din 2004.
-    Verificarea deciziei nr.10, emis? de SC Cuvântul liber SRL în 20 iulie, care desfiin?eaz? din motive datorate declarativ „dificult??ilor economice” postul  singurului jurnalist angajat prin concurs în ultimii 13 ani – cel pu?in – ?i care este pl?tit aproape cel mai prost, în timp ce unii angaja?i veni?i dup? mine nu au nici concurs, nici activitate profesional? comparabil? ?i sunt pl?ti?i ?i mai bine ?i r?mân pe posturi. Motiva?ia real? o leg de contractul de publicitate f?cut de Imagine Communication Prim?riei ?i Consiliului local, de pierderea c?ruia se speriau unii ac?ionari dup? ce publicam articole documentate privind unele licita?ii, de?i articolele erau supervizate chiar de respectivii!  În decizie se vorbe?te de desfiin?area postului de redactor, dar consider aceast? m?sur?  special pentru mine, deoarece, dac? se aplicau prevederile art.81 din Contractul colectiv de munc? unic la nivel na?ional pe anii 2007-2010, nu putem fi concediat, trebuind s? fie concedia?i salaria?ii cu dou? func?ii ?i cei care cumulau salariul cu func?ia, persoanele care au condi?iile de vârst? standard ?i stagiu de cotizare, etc., adic? puteau fi concedia?i cel pu?in 7 ac?ionari-angaja?i, care au ?i salariul mult mai mare ca al meu!
-    Verificarea nerespect?rii articolului 74 din Codul muncii, care prevede la aliniatul 1, literele c ?i d, criterii de stabilire a ordinii de priorit??i, respectiv lista locurilor de munc? disponibile în unitate ?i termenul în care salariatul urmeaz? s? opteze pentru a ocupa un loc de munc? vacant. Aceste criterii nu sunt men?ionate nici pe decizia de concediere a subsemnatului, iar ac?ionarii nu s-au îndurat s?-?i concedieze rudele ?i prietenii adu?i la ziar, fapt pentru care sus?in c? a fost un tratament discriminatoriu care poate fi dovedit verificându-se cine a dat concurs pe post, cine a fost pl?tit aproape cel mai prost, cine a fost singurul jurnalist – neac?ionar care a fost obligat s? fac? pagin? s?pt?mânal? – „Economie – Finan?e – Trai” timp de, cred, 3 ani, adic? în jur de 150 de pagini, ?i cine este concediat.
-    Verificarea nerespect?rii articolelor 128 ?i 129 din Codul muncii, în sensul c? normarea muncii nu s-a aplicat la toate categoriile de salaria?i, adic? numai jurnali?tii aveau norm?, pe când restul angaja?ilor nu ! Verificarea ?i a modului prin care angajatorul a reu?it s? impun?, de peste 12 ani, doar jurnali?tilor, s? fac? o sarcin? suplimentar? – redactor de serviciu – de 2-3 ori lunar, nepl?tindu-i pentru orele suplimentare, în condi?iile în care alte categorii profesionale nu erau obligate s? presteze acest serviciu ?i aveau pl?tite, dup? cum am fost informat, ore suplimentare pentru munca specific?.
Anexez copie dupa Carte de munc?, ultimul flutura? de salariu, dovada anun??rii singurului concurs pentru post de redactor din ultimii cel pu?in 13ani ?i decizia de concediere.
-    18 august 2010                                           FLORENTIN DEAC

C?tre Inspectorul general de stat al Inspec?iei Muncii,

Subsemnatul Deac Florentin Valeriu, domiciliat în…., membru MEDIASIND, v? rog respectuos s? analiza?i rezultatul controlului f?cut de ITM Mure? la sediul SC Cuvântul liber SRL Târgu-Mure?, în luna august 2010, precum ?i m?surile luate. În luna men?ionat? am fost concediat, ceea ce a impus ac?ionarea în judecat ? a angajatorului pentru neplata la valoarea prev?zut? în CCM la nivel de ramur? a studiilor superioare, pentru neplata vechimii ?i a fidelit??ii, pentru ultimii 3 ani. De asemenea, am cerut reangajarea ?i plata salariilor pân? la reintegrare, motivul fiind c? s-a f?cut o concediere abuziv?, f?r? s? mi se prezinte posturi corespunz?toare preg?tirii sau criteriile în baza c?rora am fost concediat (sunt ?i singurul ziarist cu facultate ?i concurs din istoria ziarului) ?i pentru ce s-a f?cut o discriminare, p?strându-se în func?ie ac?ionarii de 70 de ani ?i rudele ac?ionarilor, cei care sunt ziari?tii la Cuvântul liber ?i între care am ajuns în baza concursului din martie 1998. La data depunerii sesiz?rii la ITM Mure? (sesizare în urma c?reia s-a f?cut controlul), în 18 august, eram angajat al societ??ii respective, iar inspectorii veni?i în control, în 26 august, nu au f?cut altceva decât s? confirme deficien?e (de la lipsa contract de munc?, lips? sindicat, neplata studiilor, a vechimii ?i a altor sporuri ) ?i s? m? trimit? s? m? judec pentru drepturile mele, ceea ce am ?i f?cut. Am câ?tigat în instan?? plata diferen?ei de salariu pentru studii superioare, vechimea ?i fidelitatea, dar cum la data solicit?rii controlului eram înc? angajat, consider c? ITM Mure? nu a f?cut nimic pentru a mi se ap?ra ?i pl?ti drepturile b?ne?ti pe ultimii 3 ani! Ceea ce a mai trecut ITM cu vederea a fost ?i existen?a a peste 20 de angaja?i-neac?ionari, dintre care unii nu sunt pl?ti?i conform studiilor superioare avute. To?i nu î?i primesc sporul de fidelitate (25 la sut?) ?i vechimea, de înc? 5-15 la sut?, iar dac? cer a?a ceva li se r?spunde: suntem patroni, nu trebuie s? v? d?m!  În fapt, decizia 15, din 2 februarie 2004, a consiliului de administra?ie al SC Cuvântul liber a creat o discriminare grav? între ac?ionari ?i neac?ionari! Decizia a fost: începând cu 1 ianuarie 2004 vechimea cuvenit? fiec?rui salariat s? fie introdus? în salariul de încadrare pentru ca salariatul s? beneficieze de viitoarele major?ri salariale la salariul de încadrare inclusiv sporul de vechime. Este evident c? cei care au fost p?gubi?i au fost angaja?ii neac?ionari, care au pierdut, în 6 ani, între 5 ?i 10 la sut? spor de vechime, pe când ac?ionarii (to?i cu peste 25 de ani vechime) ?i-au luat în fiecare lun? limita maxim? de spor (de 25 la sut?). Aceste deficien?e au fost trecute cu vederea, iar angaja?ii ziarului nu au nici acum, cum spun ei, vechimea ?i fidelitatea pl?tit?, ceea ce demonstreaz? c? legea e mai prejos de un ziar de provincie! În sprijinul celor enun?ate, ata?ez câteva copii ale actelor ?i v? rog respectuos s? analiza?i dovezile trimise, pentru a se vedea c? am fost prejudiciat prin lipsa de reac?ie a celor de la ITM Mure?, cei care, culmea, le-au trimis ulterior celor de la ziar un mail con?inând prevederile contractului colectiv de munc? pe ramur?, în dou? fi?iere redactate chiar de unul dintre inspectorii prezen?i, Nicu?or Maier,  dovedindu-se c? ITM Mure? a vrut doar s? informeze, nu s? aplice prevederile legale, a?a cum a aplicat la România liber?, Realitatea, Adev?rul ?.a.m.d. V? mai rog s? se ia în acest caz m?suri legale urgente ?i s? dispune?i recuperarea prejudiciului de aproximativ 36.000 lei (diferen?? de salarii, vechime ?i fidelitate), plus actualizarea cu infla?ia a sumei ?i plata celor 3 salarii la plecare, conform CCM pe ramur? (fiind concediate 5 persoane, adic? peste 10 la sut? din num?rul angaja?ilor) ?i poate reu?i?i s? vede?i ?i ce s-a f?cut pentru ca restul angaja?ilor-neac?ionari, cam 20, s? î?i primeasc? ?i ei vechimea cuvenit? ?i sporul de fidelitate cerut printr-un act semnat de fiecare dintre angaja?ii-neac?ionari. Adunând salariile cuvenite celor 20 de angaja?i-neac?ionari, ve?i vedea cu cât au fost p?gubi?i respectivii ?i se poate calcula cu cât a fost p?gubit ?i statul român.
V? mul?umesc.

Florentin Deac
11.10.2011
P.S. Din motive de…blog, datele referitoare la controalele de la Bucure?ti le pute?i ob?ine de siteul Mediasind!

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X