Sep 28 2012

Prim?ria Trgu-Mure? mai vrea s? fac? praf 400.000 de euro. Desigur, pe firm? abonat?, adic? Senin!

Published by under Mass-Media

Prim?ria Trgu-Mure? mai vrea s? fac? praf 400.000 de euro. Desigur, pe firm? abonat?, adic? Senin!

Anul de criz? ?i electoral i oblig? pe ?mechera?ii de partid din Prim?ria Trgu-Mure? s? munceasc?. Desigur, pe firme PDL sau ale camarilei de partid de comuni?ti vopsi?i n democra?i ?i profitori ai banului de la stat curat? democra?ie cu fo?ti comuni?ti ?i metode comuniste. Cu mega-afaceri din banii publici prin mila Prim?riei lui Florea, iat? afacerea de 400.000 de euro acoperi? pe locuri de parcare existente anterior. Iar dac? sunt pro?ti care accept? ca ?mechera?ii s? ia 800 de euro per loc de parcare, ca s? pun? acoperi? unui loc de parcare f?cut anterior de comuni?ti nu au dect s?-?i voteze n continuare g?inarii. DNA, ia verific? afacerile dedicate pentru firme ca Senin, Siletina ?i a?a mai departe! La fel ?i Curtea de conturi, ca s? afl?m ce vr?ji au mai f?cut ?mechera?ii PDL.

Detaliu pentru invitatia numarul 335749

 

Detaliu invitatie

Tip legislatie: OG 34

Autoritate contractanta: Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Numar invitatie: 335749 / 20.09.2012

Denumire contract: Lucrari de parcari acoperite

Stare procedura: In Desfasurare

 

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

 

I.1) DESCRIERE

I.1.1) Sediul social

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Cod fiscal: 4322823, Adresa: Piata Victoriei nr.3, Targu Mures, Telefon: +40 0265268330, Fax: +04 0365801856

I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:

Piata Victoriei, nr. 3, Targu-Mures, camera 13 – registratura institutiei

I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

Piata Victoriei, nr. 3, Targu-Mures, camera 45

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala

I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Nu

I.2.2) Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumire contract:

Lucrari de parcari acoperite

II.1.2) Tip contract: Lucrari

II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5) Obiectul contractului:

Lucrari de parcari acoperite-Valoarea estimata fara TVA : intre 967.742 lei si 1.645.161 lei. Valoarea minima a intervalului (967.742 lei) reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri(in functie de care se vor elabora si evalua ofertele), iar valoarea maxima (1.645.161 lei) reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.

II.1.6) CPV: 45422100-2 – Lucrari in lemn (Rev.2)

II.1.7) Impartire pe loturi: Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru

II.2.1) Valoare estimata: 1,645,161 RON

 

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

 

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

Denumire Descriere

Garantie de participare Garantia de participare in cuantum de 19.000 lei Modul de constituire a garantiei de participare – prin depunere la casierie sau prin virament bancar in contul nr. RO92TREZ4765006XXX000221 deschis la Trezoreria Tg. Mures sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire. In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de participare conform Legii nr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor. Valabilitatea garantiei de participare este cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

Garantie de buna executie Cuantumul garantiei de buna executie : 5 % din valoarea contractului fara TVA. Modul de constituire a garantiei de buna executie: – printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de osocietate de asigurari, prin retineri succesive din plata facturilor partiale. Retinerile succesive se vor efectua intr-un cont deschis conformprevederilor H.G. 1045/2011. Garantia de buna executie se va restitui conform prevedrilor art. 92, alin. 4 din HGR 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care ofertantul dovedeste ca este IMM va beneficia de o reducere de 50% din valoarea garantiei de buna executie conform Legiinr. 346/2004. In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, fiecare membru al asocierii trebuie sa faca dovada incadrarii in categoria IMM-urilor.

 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Criterii de calificare

Criterii de calificare

Denumire

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Descriere: –Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare intocmitaconform Formularului 8 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, acandidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006. In cazul unei oferte comune,aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare conformFormularului 17 din Sectiunea III Formulare. Personele care asigura sustinerea economico-financiara si tehnico-profesionala, acandidatului/ofertantului, trebuie sa faca dovada neincadrarii in prevederile art. 181, lit. a,c^1 si d, din OUG nr. 34/2006, conformFormularului F17.1. din Sectiunea Formulare. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie, conform Formularului F17, trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte. – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 conform Formularului 23 din Sectiunea III Formulare.Neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 trebuie demonstrata conform art 13 din Legea 279/2011 de catreofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul sau tertul sustinator. In cazul unei oferte comune, aceasta declaratie trebuie depusa de fiecare dintre asociati in parte.Precizam ca persoanele care detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea cepriveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Primarul Municipiului Targu-Mures – Dorin Florea, Viceprimarii Municipiului Targu-Mures – Jozsa Tibor si Ionela Ciotlaus, Secretarul Municipiului Targu-Mures – Cioban Maria, Membrii Consiliului Local ai Municipiului Targu-Mures (Benedek Istvan, Gombos Geza Csaba, Peti Andrei, Jozsa Tibor (viceprimar), Karacsony Erdei Etel, Bakos Levente Attila, Torzsok Sandor Laszlo, Kikeli Pal Istvan, Soos Zoltan, Haller Bela, Maior Sergiu Claudiu, Roman Ioana Dana, Matei Dumitru, Puiac Ion Claudiu, Farcas Ioan, Gujan Herman Cosmin Lucian, Briscaru Gheorghita Ionel, Ciotlaus Ionela Claudia (viceprimar), Pui Sebastian Alexandru, Sabau Pop Aurelian Olimpiu, Loghin Lucian Mircea, Sampalean Dan Stefan), Directorul Economic al Municipiului Targu-Mures – Kiss Imola, Sef serviciu al Serviciului Concesionari, Inchirieri, Vanzari si Respectarea Disciplinei Contractuale – Damian Alina, membrii comisiei de licitatie: Dan Ioana, Moldovan Florian, Pascan Lucian, Lucian Liviu, Iernutan Oana, Damian Alina, Gheorghita Ioan, Oltean Doina, Zub Stefan. – Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta – Formularul 22 din Sectiunea III Formulare. Sa indeplineasca conditiileprevazute in ordinul 314/12.10.2010 privind regulile de concurenta. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de fiecare dintre asociati. – Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat, si catre BugetulLocal de la sediul ofertantului, care sa reflecte indeplinirea obligatiilor scadente la plata in luna anterioara celei care se depun ofertele. Seaccepta si datorii esalonate, conform legii. Documentele vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea”conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente) prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sicontributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fiprezentate in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”, la care se va alatura traducerea autorizata silegalizata a acestora in limba romana. Persoanele juridice straine pot prezenta documente edificatoare si din partea firmelor din grupul de firme pe care il controleaza in conformitate cu practica internationala. In cazul unei oferte comune, aceste certificate constatatoare trebuiedepuse de fiecare dintre asociati in parte. Pentru persoanele juridice romane : – autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii Certificatuluiconstatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie de la sediul ofertantului, eliberat cu cel mult 90de zile inainte de data depunerii ofertelor in original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Pentru persoanele juridice straine – autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima obligativitatea prezentarii a oricaror documentecare dovedesc o forma de inregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale dintara in care ofertantul este rezident. Documentele vor fi prezentate sub forma unei traduceri legalizate. In cazul unei oferte comune, acest certificat trebuie depus de catre fiecare dintre asociati in parte. Ofertantul clasat pe primul loc (declarat castigator), va prezenta la cererea autoritatii contractante si inainte de transmiterea comunicariiprivind rezultatul procedurii de atribuire, certificatul constatator (pentru persoanele juridice straine – documentele care dovedesc o forma deinregistrare /atestare sau apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident) in original sau in copie legalizata.

Capacitatea economica si financiara

Descriere: Informatii privind cifra de afaceri – conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare de cel putin 1.900.000 lei. (Formularului 5 din Sectiunea III Formulare) .Dovada situatiei economice si financiare conform art. 185 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare Formularului 5 din Sectiunea III Formulare….continuare…,…continuare…Informatii privind cifra de afaceri – conform art. 185, al. (1), lit. c) din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima realizarea unei cifre medii de afaceri globale anuale, aferente ultimilor trei ani cu o valoare de cel putin 1.900.000 lei. Cifra de afaceri globala se va calcula la cursul Euro mediu anual BNR astfel: – 4,2373 lei pentru anul 2009, – 4,2099 pentru anul 2010, – 4,2379 pentru anul 2011. In cazul unei oferte comune cerinta privind cifra de afaceri, poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. La evaluarea situatiei economico-financiare nu se iau in considerare datele subcontractantilor

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: Lista principalelor contracte de executie de lucrari similare din ultimii 5 ani. Se solicita declaratia pe propria raspundere a operatorului economic- Formularului 9 din Sectiunea III Formulare.Declaratia pe propria raspundere a operatorului economic- Formularului 9 din Sectiunea III Formulare In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.,Experienta similara – autoritatea contractanta stabileste ca cerinta minima lucrari executate si duse la bun sfarsit, in ultimi 5 ani (pana la datalimita de depunere a ofertelor) a maxim doua contracte de executie lucrari similare in valoare de cel putin 950.000 lei , la care se adaugaTVA. Se accepta cumularea din maxim doua contracte.Fisa privind experienta similara(Formularul B4 din Sectiunea Formulare) Pentru indeplinirea acestei cerinte se solicita operatorilor economici, in conformitate cu prevederile art. 188, alin. (3), lit a, din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarle ulterioare, certificari de buna executie, care sa indice beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada, locul executiei lucrarilor, precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit..continuare..,…continuarea..Nivelul experientei similare se va raporta la cursul euro de schimb pentru anul prestatiilor care se va calcula la cursul euro mediu anual BNR astfel: – 3,3373 pentru anul 2007, – 3,6827 lei pentru anul 2008, – 4,2373 lei pentru anul 2009, – 4,2099 pentru anul 2010, – 4,2379 pentru anul 2011. Valoarea mentionata trebuie sa reprezinte contributia proprie a ofertantului in executarea lucrarilor prezentate ca experienta similara. Se accepta cumularea din maxim doua contracte. In cazul unei oferte comune, capacitatea tehnica si/sau profesionala vor fi indeplinite prin cumul, cu mentiunea ca acele cerinte care vizeaza atributii in executarea viitorului contract trebuie indeplinite de acela dintre asociati, care, conform acordului de asociere a fost nominalizat pentru executarea respectivelor atributii.,Recomandari din partea unor beneficiari.Prezentarea a maxim doua recomandari din partea unor beneficiari autoritati contractante sau clienti privati care sa confirme executarea lucrarilor similare, care vor face referire la contractele cu care ofertantul intelege sa-si demonstreze indeplinirea conditiei minime cu privire la experienta similara.

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

 

IV.1) Procedura

IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta

IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

Documentatia de atribuire este atasata prezentei invitatii de participare

IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -

IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 08.10.2012 10:00

IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 08.10.2012 12:00

IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

 

VI.1) Mod de finantare

VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

Data expedierii prezentei invitatii: 19.09.2012 08:06

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X