Noi 28 2012

Fosta firm? a lui C?tan?- Expo Media Serv – pup? în colaborare peste 100.000 de euro pentru afacerea asisten?? tehnic? batal Târgu-Mure?. Abonat? la prim?ria lui Florea!

Published by under Mass-Media

Fosta firm? a lui C?tan?- Expo Media Serv – pup? în colaborare peste 100.000 de euro pentru afacerea asisten?? tehnic? batal Târgu-Mure?. Abonat? la prim?ria lui Florea!

Mega-afacere cu autoritate contractant? Prim?ria Târgu-Mure?, care d? câ?tig?toare o firm? cunoscut? pe vremuri ca fiind a lui Marius C?tan?, cel care cî?tig? ast?zi alte afaceri, de publicitate ?i la str?zi, prin prim?ria lui Florea.  Pentru cei care nu ?tiu, firma era deja abonat? la banii publici, doar patronul este ast?zi altul.

 

 

Expo Media Serv revine la ca?cavalul asigurat de Prim?ria lui Florea

 

Dac? v? era dor de Expo Media Serv, firma revine la ca?caval, prin Prim?ria lui Florea! Firma cu acest nume era condus? de unul, Marius C?tan?, care s-a învârtit apoi de multe afaceri ?i firmele lui ajung azi pân? ?i în afacerile cu asfalt?ri str?zi. Desigur, firma de mai sus era  pe felie ?i în 2007, când primea de la prim?ria amicului Florea Produc?ie materiale promo?ionale personalizate -140.658 lei, desigur, prin cerere de ofert? ?i Tip?rire materiale promo?ionale, de 31.059 lei, tot prin cerere de ofert?.

 

Anunt de atribuire numarul 156052/25.07.2012

 

 

 

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

 

 

 

 

 

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

 

Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: +40 0265268330 , Fax: +04 0365801856

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

 

II.1) Denumire contract Servicii de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei pentru implementarea proiectului “Modernizare retea stradala la nivelul Municipiului Targu Mures – transa II”

 

II.2) Obiectul contractului Servicii de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei pentru implementarea proiectului “Modernizare retea stradala la nivelul Municipiului Targu Mures

 

II.3) Tip contract Servicii

 

II.4) CPV 79411000-8 – Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)

 

II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut

 

II.6) Invitatie de participare 323610/06.04.2012 15:12

 

 

 

 

 

Sectiunea III: ATRIBUIRE

 

III.1) Numar de oferte primite 5

 

Valoare estimata totala 340,000 RON

 

III.2) Lista contracte

 

231 / 25.06.2012 147,000 RON

 

 

 

Castigator:

 

SC TOMAD SRL lider al asocierii dintre SC TOMAD SRL si sc EXPO MEDIA SERV SRL 15195890 str.Muzeul Apei nr.39, FLORESTI, 407280, Cluj

 

 

 

Total (fara TVA): 147,000 RON

 

 

Citeste mai mult: Expo Media Serv revine la ca?cavalul asigurat de Prim?ria lui Florea

 

 

Anunt de atribuire numarul 130871/21.11.2012

 

Informatii anunt de participare asociat

Numar anunt: 137314 / 11.07.2012

Denumire contract: Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si sprijin pentru unitatea de implementare a proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric- Iaz batal 30 ha – Tirgu-Mures

 

Tip legislatie: OUG nr.34/2006

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

 

 

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: DAN IOANA , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro

 

 

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Autoritate Locala

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

 

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 

 

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si sprijin pentru unitatea de implementare a proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric- Iaz batal 30 ha – Tirgu-Mures

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Servicii

11 – Servicii de consultanta in management si servicii conexe

Locul principal de prestare: Municipiul Targu-Mures, judetul Mures

Codul NUTS: RO125 – Mures

 

II.1.3) Anuntul implica

 

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Asistenta tehnica pentru managementul proiectului si sprijin pentru unitatea de implementare a proiectului Reabilitarea sitului poluat istoric- Iaz batal 30 ha – Tirgu-Mures Realizarea publicitatii masurii, precum si elaborarea strategiei de constientizare publica. Desfasurarea primei campanii de constientizare publica

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

79411000-8 – Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)

72224000-1 – Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2)

79341100-7 – Servicii de consultanta in publicitate (Rev.2)

 

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Da

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

552,883.39 RON

 

 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

 

 

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Licitatie deschisa

 

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

- criteriile mentionate in continuare

- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv

 

 

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Da

Anunt de participare

Numarul anuntului in JO: 2012/S133-222148 din 13.07.2012

 

 

 

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

 

 

Contract nr: 358 Denumirea: Asist. tehnica pentru “Reabilitarea sitului poluat istoric – Iaz Batal 30ha – Targu-Mures”

V.1) Data atribuirii contractului 16.11.2012

V.2) Numarul de oferte primite 7

Numarul de oferte admisibile 6

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

S.C. COMPANIA DE CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA S.R.L., lider al asocierii dintre S.C. COMPANIA DE CONSULTANTA SI ASISTENTA TEHNICA S.R.L. si S.C. EXPO MEDIA SERV S.R.L.

Adresa postala: Str. Vladeasa, nr. 13, bl. C32, sc. A, et. 6, ap. 41, Sector 6 , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 061674 , Romania , Tel. 021-3262647

 

 

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 1579668.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 552883.39 Moneda: RON Fara TVA

 

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

 

 

 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

 

 

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Da

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial Mediu 2007-2013, Axa Prioritara 2 -“Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul major de Interventie 2 „Reabilitarea zonelor poluate istoric”

VI.2) Alte informatii

-Ofertantii vor depune proiect/model de contract semnat si stampilat.-Durata contractului este de cel putin 36 de luni, dar pana la finalizarea contractului de finantare/cu prelungire pana la aprobarea ultimei cereri de plata (rambursare).- Informatii privind partea de contract pe care operatorul economic are intentia sa o subcontracteze.Se solicita completarea Formularului nr. 16 si Formularul 18. Ofertantii sunt obligati sa prezinte partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze evidentiate fizic si valoric si datele de identificare ale acestora. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subontractantii nominalizati in oferta si nici incheierea de noi subcontractari, fara acceptul Autoritatii Contractante.-Termen de plata: in termen de maxim 180 de zile de la data primirii, de catre autoritatea contractanta, a facturii emise de prestator.-Referitor la criteriul de atribuire:Se va contabiliza numarul de zile lucratoare alocate expertilor secundari cu justificarea propunerii echipei prestatorului pentru realizarea activitatilor specifice din caietul de sarcini, inclus in oferta financiara si argumentat in propunerea tehnica, pentru executia activitatilor si atingerea obiectivelor si a rezultatelor proiectului;.Se vor contabiliza numai acele livrabile suplimentare fata de cerintele din CS si care sa fie in concordanta cu obiectivele contractului, care sunt justificate corespunzator cu rezultatele asteptate ale proiectului.Nu se vor contabiliza acele livrabile care sunt capitole sau parte dintr-un raport sau livrabil.Daca un livrabil se depune periodic se va contabiliza o singura data.realizarea livrabile suplimentare incluse in propunerea tehnica devine obligatorie.Ofertantul castigator va fi cel care ob?ine punctajul maxim prin insumarea punctajelor obtinute la factorii de evaluare 1, 2 ?i 3.

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

 

Organismul competent pentru procedurile de mediere

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul Juridic si Contencios Administrativ

Adresa postala: Piata Victoriei, nr. 3 , Localitatea: Targu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania

 

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

16.11.2012 12:24

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X