Noi 29 2012

Bandi?ii din Prim?ria Târgu-Mure? se fac c? nu v?d Zona de aprovizionare a ?efului de asocia?ie Cucuiet! Despre autoriza?ii, impozite, chirii, a?i auzit?!

Published by under Mass-Media

Bandi?ii din Prim?ria Târgu-Mure? se fac c? nu v?d Zona de aprovizionare a ?efului de asocia?ie Cucuiet! Despre autoriza?ii, impozite, chirii, a?i auzit?!

De la ni?te angaja?i pe bani publici ne a?tept?m ca s?-?i fac? datoria, chiar dac? ar fi în joc rahaturi de partid ?i de interese ale bandi?ilor din prim?ria Târgu-Mure?! Scriam ?i zilele trecute c? bandi?ii se fac c? nu v?d cum un ?ef de asocia?ie de proprietari, Cucuiet Ioan, î?i trage spre folosin?? proprie curte de sute de metri p?tra?i apar?inând Energomur! Individul pune lac?t, î?i parcheaz? ma?ina proprie ?i duba de serviciu ?i î?i aduce ?i câinele ca s? îi p?zeasc? ma?inile ! Ultima isprav? a individului a fost s? mascheze por?ile, pentru ca prostimea s? nu vad? ce învârte el acolo ?i s? posteze un anun?: Aten?ie, zon? de…aprovizionare! Aten?ie, bandi?i din prim?rie, pân? la sesiz?rile oficiale, poate le spune?i pro?tilor care îl pl?tesc pe individ unde sunt autoriza?iile pentru ca individul s? foloseasc? dup? bunul plac sutele de metri p?tra?i de teren, unde sunt pl??ile impozitelor sau oricine poate pune mâna pe orice, caz în care vrem ?i noi s? se împropiet?rim pe trotuare ?i pe strada f?cut? de comuni?ti. Dac? borfa?ii acoper? pe cineva, s? o fac? pentru to?i, nu? Vorbim de un individ care se apucase s? taie gardul viu ?i copacii pentru c? l-a rugat nu ?tiu ce prostovan, Claudiu sau ala ceva, din prim?rie, fapt ce a necesitat interven?ia poli?iei comunitare, care a dat verdictul: nu e ilegal, pentru c? ?ia de la prim?rie au un plan secret care v? va fi prezentat ?i dumneavoastr?! Am f?cut sesizare la prim?rie ?i serviciul specializat a r?spuns: nu a eliberat autoriza?ie pentru t?iere gard viu ?i copaci nim?nui, pe strada Co?buc. La o alt? sesizare, privind legitimitatea folosirii a vreo 40 mp din terenul public în spatele apartamentului lui Cucuiet, de c?tre individ, bandi?ii din prim?rie au dat-o în bar?, f?când pe pro?tii la autoriza?ie ?i plata impozitelor ?i au concluzionat: Proprietarul are flori frumoase pe teren, care înfrumuse?eaz? cartierul! A?adar, javrele din prim?rie nu sunt la prima acoperire a individului, ceea ce impune ?i trimiterea de c?tre proprietarii de locuin?e a sesiz?rilor pentru l?murirea faptelor. Dac? bandi?ii din prim?rie îl acoper? pe ?sta în virtutea parc?rilor pe care trebuia ?sta s? le motiveze adunând semn?turi (aten?ie, ?mecherii nu au întrebat pe toat? lumea ?i au încercat în privat s? ofere locuri de parcare!), f?cându-le bandi?ilor sensuri unice pentru viitoarele afaceri pe Valpet-Astor, Kiss Unicum, Senin, dac? bandi?ii din prim?rie îi dau 10 abonamente ca s? le plaseze, decontate de prostime din banii publici, dac? bandi?ii îi cheam? pe ?efii de asocia?ie la revelioane ale slugilor ?i s? joace fotbal cu viceprimarul dovedit ilegal sigur oamenii nu vor accepta g?in?ria ?i vor spune: Exit, vrem alt ?ef de asocia?ie! Chiar dac? bandi?ii din prim?rie vor trage pentru omul lor!

Dovezi aici, probele video mai târziu:

În baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informa?iile de interes public, publicat? în Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001, v? rug?m s? ne comunica?i dispozi?iile legale conform c?rora s-a efectuat defri?area spa?iului verde situat lâng? blocul din strada George Co?buc, bl. 6, efectuat? de o persoan? fizic? neautorizat?. Am dori s? putem consulta proiectul în baza c?rora s-a realizat aceast? opera?iune, întrucât locuitorilor din zon? nu li s-a prezentat nici un act, iar persoana în cauz? nu avea nici o calitate în a t?ia gardul viu ?i copaci vechi de zeci de ani, pe o suprafa?? de aproximativ 20  metri p?tra?i.

 

 

 

Adresa nr. 9530 din 15.09 2011

 

Referitor la sesizarea privind desfiin?area gardului viu ?i t?ierea unui arbore din spa?iul verde ce apar?ine blocului 6 din strada George Co?buc v? comunic?m urm?toarele: Biroul de amenajare peisagistic? ?i control spa?ii verzi nu a primit nici o solicitare în acest sens motiv pentru care nu am eliberat autoriza?ie de defri?sare gard viu ?i t?iere arbore. De restul problemeleor sesizate se ocup? alte servicii din prim?rie.

 

 

 

Redactat: ing Savu Florica

 

Bun, act de vandalism al uneltei prim?riei lui Florea, pentru c? de?i pl?ti?i de fraieri, ?efii de asocia?ie sunt uneltele ?mecherilor din prim?rie ?i ei trag sforile pentru parc?ri, parcuri, plasat abonamente FCM ?i a?a mai departe, pentru ca g??carii s? aib? motiv s? fac? afaceri pe firmele lor ?i pe banii publici! Iar comunitarii, ca subordona?i ai lui Florea, nu pot spune nimic, pentru c? ar strica apele vreunui prostovan pe bani publici ?i interese private!

 

 

 

Ce autoriza?ie, ce taxe, alea sunt pentru fraieri?

 

Iar la solicitarea dac? prim?ria a eliberat vreo autoriza?ie pentru ocuparea domeniului public(40 mp, cam 3-4 locuri de parcare!) ?i unde e dovada pl?tii chiriei pe 7 ani, ga?ca lui Florea r?spunde senin?:

 

Referitor la adresa dumneavoastr? înregistrat? sub nr. 9531/1941/1.09.2011 prin care ne reclama?i existen?a unui teren cu alt? destina?ie folosit de unul din locatarii blocului în care domicilia?i (s.n. ?ef de asocia?ie!), prin prezenta v? aducem la cuno?tin?? faptul c? în urma verific?rilor f?cute la fa?a locului s-a constat c? exist? un spa?iu în care se afl? plantate diferite specii de flori (trandafiri, narcise ?i bujori), fapt care predomin? în multe din zonele administrate din cartierele de locuin?e ?i ofer? un aspect pl?cut zonei, cu acest lucru fiind de acord ?i majoritatea locatarilor blocului de locuin?e nr. 6.

 

A?adar, întrebi bandi?ii unde e autoriza?ia ?i unde e dovada pl??ii impozitului ?i gangsterii r?spund c? spa?iul are flori, deci e în regul? ?i locatarii sunt de acord! Care locatari, bandi?ilor? De verificat dac? ?mecherii de ?efi de asocia?ie de proprietari pl?tesc taxele ?i impozitele necesare sau în fi?a postului intr? scutiri, cadouri de abonamente, dac?  fac aranjamentele pentru afacerile pedeli?tilor abona?i la ?eful lor de partid!

 

 

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X