Noi 30 2012

Pedelistul lui Florea în aer. În locul lui Poru?iu, Peti Andras!

Published by under Mass-Media

Pedelistul lui Florea în aer. În locul lui Poru?iu, Peti Andras!

Poru?iu – mai cunoscut ca afacerist ?i membru în PN?CD ?i PDL,  beneficiar de contracte pe bani publici de la prim?ria lui Florea – a demisionat! Nu ?tim ce calificare are omul, la baz? fiind… doctor, ca Florea, dar nici nu mai conteaz?, e important c? în campanie electoral? pedeli?ti s? par? victime ?i probabil c? un os de ros se va mai g?si prin licita?iile ?i încredin??rile directe ale prim?riei conduse de ?eful lui de partid.

Poate verific? cineva afacerea cu gard de 20.000 de euro de la aeroport din mandatul poru?ian, mai ales c? am g?sit firmele înfiin?ate de ins pe multe afaceri cu bani publici ?i europeni, pornind de la termopane la ?colile lui Florea, continuând cu repara?ii Cetate pe milioane de euro, afaceri la piscin? ?i terminând cu pompe la bazinele din Weekendul despre care borfa?ii din PDL nu mai sufl? nimic dar pierd procese cu Moga.  Firmele lui Poru?iu, firme de succes la prim?ria condus? de ?eful de partid, desigur, doar întâmpl?tor!

 

Tip legislatie: OG 34

Autoritate contractanta: REGIA AUTONOMA AEROPORT TRANSILVANIA TARGU MURES

Numar invitatie: 330944 / 03.07.2012

Denumire contract: Reparat, securizat gard de imprejmuire la Aeroportul Transilvania

Stare procedura: In Desfasurare

 

SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA

 

I.1) DESCRIERE

I.1.1) Sediul social

REGIA AUTONOMA AEROPORT TRANSILVANIA TARGU MURES

Cod fiscal: RO 4276000, Adresa: Vidrasau DN 15, km 14,5 soseaua Targu Mures -Ludus, jud Mures, Vidrasau, Telefon: 0265328259, Fax: 0265328257

I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:

Vidrasau DN 15, km 14,5 soseaua Targu Mures -Ludus, jud Mures, Vidrasau, Romania, cod postal: 547612, telefon:+40 265328259, fax:+40 265328257, persoana de contact:Sonica Carmen

I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:

R.A. Aeroport Transilvania Targu Mures, localitatea Vidrasau DN 15, km 14,5 soseaua Targu Mures -Ludus, jud Mures

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala

I.2.1) Tip Autoritate Sectorial: Da

I.2.2) Tip Activitate: Activitati aeroportuare

 

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 

II.1) DESCRIERE

II.1.1) Denumire contract:

Reparat, securizat gard de imprejmuire la Aeroportul Transilvania

II.1.2) Tip contract: Lucrari

II.1.3) Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice

II.1.5) Obiectul contractului:

Proiectarea si executia lucrarilor de reparatii si securizare gard de imprejmuire conform noilor cerinte de securitate aeronautica si siguranta in vigoare.

II.1.6) CPV: 45340000-2 – Lucrari de instalare de garduri, de balustrade si de dispozitive de siguranta (Rev.2)

II.1.7) Impartire pe loturi: Nu

II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru

II.2.1) Valoare estimata: 96,774 RON

 

SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII

 

III.1) Conditii referitoare la contract

III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare

Conditii suplimentare

Denumire Descriere

Garantie de participare Se solicita garantie de participare invaloare de 1000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Modul de constituire a garantiei pentru participare : Garantia pentru participare se va constitui prin virament bancar sau prin instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari, sau prin ordin de plata in contul R.A. Aeroport Transilvania targu Mures si confirmat de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. Pentru IMM garantia se va constitui in proportie de 50 % din valoarea estimata fara TVA. Perioada de valabilitate a garantiei va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

Garantie de buna executie Se solicita garantie de buna executie 5% din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei pentru participare : Garantia pentru participare se va constitui prin instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari.

 

 

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Criterii de calificare

 

Criterii de calificare

Denumire

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

Descriere: 1.Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale de pe raza careia societatea isi are sediul social privind plata obligatiilor la bugetul de stat sau echivalent. Din certificat sa rezulte situatiapbligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, valabile la data depunerii ofertelor. 2Declaratii privind eligibilitatea: 3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34 / 2006: 4.Declaratii privind neincadrearea in prevederile art. 69 din OUG 34/2006, formularul se va prezenta atat de subcontractant cat si de tertul sustinator. 5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta cf ordin 314/2010 al ANRMAP. 6. Declaratie privind calitatea de participant la procedura Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii: Runcan Petru Stefan – director general, Hang Marioara – director economic 1.Documente care dovedesc o forma de inregistrare, atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul / ofertantul este rezident . 2. Certificat constator eliberat de ONRC- se va solicita in original sau copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii 3. Autorizatie in termen de valabilitate de la Autoritatea Aeronautica Civila Romana ca agent aeronautic autorizat pentru astfel de lucrari.

Capacitatea economica si financiara

Descriere: Bilantul contabil la data de 31.12.2010 (sau echivalent in cazul persoanelor juridice straine),prezentarea si completarea Formularului 4 (Informatii generale) din care sa rezulte cifra de afaceri din domeniul de activitate aferent obiectului contractului pe ultimii 3 ani de minimum 95.000 lei;

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Descriere: Declaratie pe proprie raspundere completata conform Formular nr. 5; cuprinzand numarul de contracte, din care sa reiasa ca ofertantul a executat si/sau prestat in ultimii 5 ani, de la data depunerii ofertelor, contracte similare cu obiectul contractului sau poate fi indeplinita si prin prezentarea de contracte distincte de lucrari sau servicii similare cu obiectul contractului.,Se vor prezenta maxim 3 recomandari din partea unor Achizitori/ clienti diferiti din domeniul de activitate aferent obiectului contractului (completate conform Formular nr. 6 din Sectiunea III).

 

 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

 

IV.1) Procedura

IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta

IV.1.2) Modalitate de desfasurare: Procedura offline

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut

 

IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica: Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:

pe SEAP

IV.3.2) Limba de redactare a ofertei: Romana

IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret: -

IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor: 16.07.2012 10:00

IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor: 16.07.2012 12:00

IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei: -

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

 

VI.1) Mod de finantare

VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Nu

VI.1.2) Tip de finantare: Fonduri bugetare

 

Alte afaceri cu banii publici pe firmele înfiin?ate/conduse/puse pe alt nume de Poru?iu:

Aici sunt banii dumneavoastr?! Ca s? ?ti?i ce a?i votat în Târgu-Mure? ?i ce firme câ?tig?: Alfa Construct, firma înfiin?at? de Poru?iu (4)

 

Cum este înc? campanie electoral? este necesar ca târgumure?eanul s? afle ?i ce nu ?tie, nu i se spune sau i se ascunde de c?tre angaja?ii lui f?r? calificare în domeniu, dar cu carnet de partid ?i încredere prin vot etnic sau nu. Haide?i, deci, s? lu?m la puricat câteva dintre firmele care au prostul obicei s? câ?tige în mod repetat, concurând sau primind direct pomana singure – sau ca firme ale unora din PDL sau ale neamurilor lor – la prim?ria condus? de ?eful de partid!

Afacerile Alfa Construct, firma înfiin?at? de Poru?iu

Firma fostului ??r?nist Poru?iu, pe vremea când el era ??r?nist ?i ?eful lui,  Florea, la fel se dovede?te cu lipici la banul public cu Poru?iu pdelist ?i cu prim?ria condus? de pedelistul Florea. Iat? câteva din afacerile pe firma înfiin?at?, condus? ?i acum parc? pus? pe alt nume, de Poru?iu, cu men?iunea c? ceea ce urmeaz? adun? mult peste un milion de euro din afaceri în care apare Alfa Construct! Cu noul post al lui Poru?iu, sper?m s? nu ajungem s? scriem c? unii pun termopane la…avioane!

1)Repara?ii acoperi? Grup ?colar, de 125.000 de lei!

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

 

primaria Municipiului Tirgu- mures

Adresa: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: targu mures , Cod postal: 540026 , mures , Romania , Email: licitatie@tirgumures.ro , Tel.: 0265-268330 , Fax: 0365-801856

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

 

II.1) Denumire contract ” Reparatii acoperis Grup Scolar Traian Savulescu”

II.2) Obiectul contractului “Reparatii acoperis Grup Scolar Traian Savulescu”

II.3) Tip contract Lucrari

II.4) CPV 45000000-7 – Lucrari de constructii (Rev.2)

II.5) Criteriu de atribuire Pretul cel mai scazut

II.6) Invitatie de participare 245011/23.03.2010 14:28

 

Sectiunea III: ATRIBUIRE

 

III.1) Numar de oferte primite 2

Valoare estimata totala 168,067 RON

III.2) Lista contracte

Contract Valoare

112 / 04.05.2010 125,315 RON

Castigator CUI Adresa

SC ALFA COSTRUCT SRL RO15730755 str.Depozitelor, nr.20, Tirgu mures , 540240, mures

Total (fara TVA): 125,315 RON

2) Tâmpl?rie PVC la ?coli, de 3,4 milioane lei!

II.1) Denumire contract Lucr de inlocuire tamplarie lemn cu tampl PVC si reparatii fatade a unor institutii de invatamant

 

II.2) Obiectul contractului Lucr de inlocuire tamplarie lemn cu tamplarie PVC si executatrea reparatiilor necesare la fatadele unor institutii de invatamant din Mun Tg. Mures

 

II.3) Tip contract Lucrari

 

II.4) CPV 45454100-5 – Lucrari de restaurare (Rev.2)

 

II.5) Criteriu de atribuire Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic

 

II.6) Invitatie de participare 301002/24.06.2011 09:47

 

 

 

 

 

Sectiunea III: ATRIBUIRE

 

 

 

 

 

III.1) Numar de oferte primite 1

 

Valoare estimata totala 3,427,419 RON

 

III.2) Lista contracte

 

 

 

243 / 01.08.2011 3,425,209 RON

 

 

 

Castigator:

 

SC ALFA CONSTRUCT SA (lider al asocierii dintre SC ALFA CONSTRUCT SA si SC ALFA PLAST SRL) RO 15730755 str.Depozitelor nr.20, Tirgu Mures, 540240, Mures

 

 

 

Total (fara TVA): 3,425,209 RON

 

Citeste mai mult: Afacere de 3,4 milioane de lei cu firme câ?tig?toare (Alfa Construct – ex. Poru?iu ?i Alfa Plast) pe aceea?i adres? ! Desigur, prin prim?ria lui Florea

3) Tobogane de 2,2 milioane de lei!

Contract nr: 76 Denumirea: furnizare si montare a unui complex structurat cu tobogane cu jet de apa, pompe pentru recircularea

 

V.1) Data atribuirii contractului 13.03.2012

 

V.2) Numarul de oferte primite 2

 

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

 

S.C. Alfa Construct S.A (SC ALFA CONSTRUCT SA, SC 3 G SPORT – IP SRL, SC AQUAPARK SRL si SC MULTINVEST SRL)

 

Adresa postala: str. Depozitelor nr. 20, , Localitatea: Tg. Mures , Cod postal: 540240 , Romania , Tel. 0365-430455 , Fax: 0365-430455

 

 

 

 

 

V.4) Informatii privind valoarea contractului

 

Estimarea initiala a valorii contractului

 

Valoarea: 2661290.00 Moneda: RON Fara TVA

 

Valoarea totala finala a contractului

 

Valoarea: 2208870.00 Moneda: RON Fara TVA

 

 

 

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

 

Nu

 

4)Reabilitare ROMCAB, cu 145.000 de lei!

Contract nr: 39 Denumirea: Reabilitare imobil Romcab str. Voinicenilor nr. 22

 

V.1) Data atribuirii contractului 2/15/2011

 

V.2) Numarul de oferte primite 1

 

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

 

SC ALFA CONSTRUCT SRL

 

Adresa postala: str. Depozitelor nr. 20 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540240 , Romania , Tel. 0365-430455 , Fax: 0365-430455

 

 

 

 

 

V.4) Informatii privind valoarea contractului

 

Estimarea initiala a valorii contractului

 

Valoarea: 145284.00 Moneda: RON Fara TVA

 

Valoarea totala finala a contractului

 

Valoarea: 145284.00 Moneda: RON Fara TVA

 

 5)Afacerea reabilitare Cetate, de 4 milioane de lei!

Contract nr: 324 Denumirea: Reamenajare si conservare Cetatea Medievala

 

V.1) Data atribuirii contractului 9/20/2011

 

V.2) Numarul de oferte primite 2

 

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

 

S.C CONTRANSCOM BENTA S.A (lider al asocierii dintre SC CONTRASCOM BENTA SA, SC ENERGOPLUS SRL si SC ALFA CONSTRUCT SRL)

 

Adresa postala: str. Muresului, nr. 1 , Localitatea: Nazna , Cod postal: 547526 , Romania , Tel. 0265/320548 , Fax: 0265/320548

 

 

 

 

 

V.4) Informatii privind valoarea contractului

 

Estimarea initiala a valorii contractului

 

Valoarea: 20100150.00 Moneda: RON Fara TVA

 

Valoarea totala finala a contractului

 

Valoarea: 16245445.00 Moneda: RON Fara TVA

 

6-7 Afacerea piscina Mircea Bir?u, de peste 500.000 de lei!

Anun?ul de atribuire num?rul 118464/23.09.2010 d? alt? firm? condus? anterior de subordonatul de partid. Este vorba de „Lucr?ri de demolare acoperi? piscina ing.Mircea Bir?u, adic? de S.C. ALFA CONSTRUCT. La licita?ie ar fi participat 3 firme iar geniul s-a v?zut la licita?ia cu 3 participan?i estimat? la 80.277 lei pentru c? Alfa Construct a oferit 80.224 lei ?i a câ?tigat! Probabil cea mai bun? estimare a tuturor timpurilor, felicit?ri, asta da licita?ie, s? pierzi mai pu?in de 60 de lei ! Firma respectiv? apare ?i pe site-ul porutiu.ro unde este trecut? calitatea de administrator a PDL-istului. Anun?ul de atribuire num?rul 117659/09.09.2010 vizeaz? din nou Alfa Construct – „Lucr?ri de construc?ii privind repara?ii la acoperi?ul imobilului Piscina ing.Mircea Bir?u. Aici licita?ia a fost de alt tip, participând dou? firme, la o valoare estimat? de 791.603 lei ?i la o valoare câ?tigat? de… 489.695 lei.

 

 

 

 

 

Data expedierii prezentei invitatii: 02.07.2012 13:43

 

 

 

 

 

s? , c? firmele lui Poru?iu le-am gpsit cam la tot ce ?ine de semn?turile lui Florea la ?coli(termopane), Weekend(pompela bazin) ?i alte

 

 

 

Sursa Radio Târgu-Mure?:

Pre?edintele Consiliului de Administra?ie al Aeroportului Transilvania Tîrgu-Mure?, Mihail Poru?iu, a demisionat în aceast? diminea?? de la conducerea institu?iei.

 

Pe ordinea de zi a ?edin?ei de ast?zi a Consiliului Jude?ean Mure? era trecut un punct prin care consilierilor li se cerea votul pentru respingerea planului de administrare întocmit de actuala conducere. Dac? acest punct trecea la vot, mandatul lui Mihail Poru?iu s-ar fi încheiat.

 

Odat? înregistrat? demisia lui Poru?iu, proiectul de hot?râre a fost scos de pe ordinea de zi.

 

Mihail Poru?iu a declarat c? principalul vinovat pentru aceast? situa?ie este pre?edintele Consiliului Jude?ean Mure?, Ciprian Dobre.

 

Pre?edintele Consiliului Jude?ean Mure?, Ciprian Dobre, nu a dorit s? comenteze acuzele lui Mihail Poru?iu.

 

În schimb, Dobre sus?ine c?, provizoriu, conducerea Aeroportului va fi asigurat? de vicepre?edintele Consiliului de Administra?ie, Peti Andras.

 

De asemenea, de mâine încep procedurile pentru organizarea unui concurs pentru un nou pre?edinte al institu?iei. Va fi un profesionist, asigur? Ciprian Dobre.

 

Mihail Poru?iu a p?r?sit func?ia de pre?edinte al Consiliului de Administra?ie  al Aeroportului Transilvania dup? aproape 7 luni de mandat.

 

Valeriu Russu

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X