Ian 30 2013

?mechera?ii din Prim?ria Târgu-Mure?: blocurile voastre, reabilit?rile noastre. Pe Ben?a, Bor?an ?i al?ii abona?i la afaceri cu duhoare de partid

Published by under Mass-Media

?mechera?ii din Prim?ria Târgu-Mure?: blocurile voastre, reabilit?rile noastre. Pe Ben?a, Bor?an ?i al?ii abona?i la afaceri cu duhoare de partid

 

Ben?a, Bor?an ?i al?i abona?i din PDL ?i camaril? sunt beneficiarii afacerilor cu reabilitarea termic?. Pro?tii sunt îndruma?i s? cear? reabilitare, dup? ce bandi?ii din prim?rie ?i consiliul local i-au l?sat f?r? centrale de cartier, pentru a crea pia?? pentru jegurile cu interese pu?ind mai mult a…portocaliu. Cum ?mechera?ii ??tia din prim?rie nu anun?? decât marile realiz?ri, f?r? s? anun?e interesele  de partid ?i pe banii publici sau pe banii târgumure?enilor pentru care bandi?ii duc campanii, poate afla?i acum cine beneficiaz? de afacerile cu autoritate contractant? prim?ria Târgu-Mure?. Iar dac? mai c?uta?i ce  afaceri au mai f?cut bandi?ii luând credite de milioane de euro pentru a mai plasa 2000 de centrale pentru târgumure?enii f?r? posibilit??i ave?i imaginea afacerilor etnice în ora?ul bolnav etnic, în care se voteaz? ca s? nu fure maghiarul mâine ce pot fura românii azi.

 

Potrivit datelor furnizate de serviciul de specialitate din cadrul prim?riei, în anul 2012 s-au finalizat lucr?ri la 8 blocuri contractate în anul 2011, s-au efectuat lucr?ri de remedieri în perioada de garan?ie ?i s-a f?cut recep?ia final? la 22 de blocuri. Nu s-au putut contracta lucr?rile pentru cele 20 de blocuri propuse pentru reabilitare din cauza neasigur?rii cofinan??rii de 50 % de la bugetul de stat.

 

De la începerea programului de reabilitare termic?, în perioada 2008-2012, în municipiu au fost reabilitate 75 de blocuri (2.310 apartamente). Costurile totale sunt de cca 33.438.634 lei ( 50 % de la bugetul de stat – 16.719.317 lei, cofinan?area din bugetul local fiind de 12.358.496lei), reu?indu-se utilizarea integral? a sumei disponibilizate din bugetul de stat.

 

Pe lista de a?teptare se afl? 200 de blocuri.

 

Pentru toate blocurile reabilitate termic prin programul guvernamental, coordonat de primarul municipiului, se înmâneaz? asocia?iilor de proprietari, gratuit, certificatul de performan?? energetic? a cl?dirii reabilitat? termic.

 

Pentru anul 2013, Municipiul Târgu-Mure? ?i-a propus s? reabiliteze 48 de blocuri cu 2.042 apartamente, pentru care s-a întocmit auditul energetic ?i proiectele de execu?ie.

Întrucât în anul 2012 nu s-a mai asigurat sus?inerea programului de reabilitare termic?, neasigurându-se de la bugetul de stat cofinan?area a 50 % din costurile lucr?rilor, autoritatea administra?iei publice locale a c?utat solu?ii alternative de finan?are. Astfel, au demarat procedurile pentru depunerea cererilor de finan?are din fonduri europene, pentru finan?area a 60 % din costurile lucr?rilor. În acest sens, s-a întocmit documenta?ia de execu?ie ?i auditul energetic ?i s-a actualizat documenta?ia elaborat? anterior, la exigen?ele metodologice ale acestui program, pentru cele 48 de blocuri de locuin?e .

 

1)Anunt de atribuire numarul 129317/05.10.2012. Afacerea Ben?a-Bor?an. Un pedelist ?i un fan.

 

Tip legislatie: OG 34

 

 

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

 

 

I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

Primaria Municipiului Tirgu-Mures

Adresa postala: Piata Victoriei nr.3 , Localitatea: Targu Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Punct(e) de contact: NICOLETA ALINA DAMIAN , Tel. +40 0265268330 , Email: licitatie@tirgumures.ro , Fax: +04 0365801856 , Adresa internet (URL): www.tirgumures.ro

 

 

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Agentie/birou regional sau local

Activitate (activitati)

- Servicii generale ale administratiilor publice

 

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante

Nu

 

 

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

 

 

II.1) Descriere

II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta

lucrari de reabilitare termica a blocurilor situate in Tg.Mures cuprinse in programul de masuri speciale de reabilitare termica pe anul 2011

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta

Locul principal de executare: Tg.Mures

Codul NUTS: RO125 – Mures

 

II.1.3) Anuntul implica

 

II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

lucrari suplimentare de reabilitare termica a blocurilor situate pe str. Pandurilor nr. 6 , str. 22 Decembrie 1989 nr. 38, B-dul Pandurilor nr. 2, str. Gheorghe Marinescu nr. 45, str. Ion Buteanu nr. 21-23, str. Moldovei nr. 16, B-dul 1848 nr. 46, B- dul 1848 nr.48, str.Aleea Carpati nr. 35, str.Petru Dobra nr.55, str.Sirguintei nr. 28 cuprinse in programul de masuri speciale de reabilitare termica pe anul 2011.

II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45321000-3 – Lucrari de izolare termica (Rev.2)

 

II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)

II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor

170,305 RON

 

 

 

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

 

 

IV.1) Tipul procedurii

IV.1.1) Tipul procedurii

Negociere fara anunt de participare

Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:

* Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva

 

IV.2) Criterii de atribuire

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

 

 

IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica

Nu

IV.3) Informatii administrative

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract

Nu

 

 

SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI

 

 

Contract nr: 295 Denumirea: lucrari de reabilitare termica a blocurilor situate cuprinse in programul de masuri speciale de reab

V.1) Data atribuirii contractului 12.09.2012

V.2) Numarul de oferte primite 1

Numarul de oferte admisibile 1

V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul

SC CONTRANSCOM BENTA SA, lider al asocierii dintre SC CONTRANSCOM BENTA SA si SC ENERGOLPUS SRL

Adresa postala: str. Muresului, nr. 1 , Localitatea: Nazna , Cod postal: 547529 , Romania , Tel. +40265-320032 , Fax: +40265-320032

 

 

V.4) Informatii privind valoarea contractului

Estimarea initiala a valorii contractului

Valoarea: 170305.00 Moneda: RON Fara TVA

Valoarea totala finala a contractului

Valoarea: 170305.00 Moneda: RON Fara TVA

 

V.5) Contractul ar putea fi subcontractat

Nu

 

 

 

 

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

 

 

VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare

Nu

VI.2) Alte informatii

VI.3) Cai de atac

VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

 

Organismul competent pentru procedurile de mediere

Tribunalul Comercial Mures

Adresa postala: str. Justitiei nr. 1 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540069 , Romania , Tel. +40 265-262010 , Email: mures-comercial@just.ro , Fax: +40 265-311827

 

VI.3.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Serviciul juridic si contencios administrativ

Adresa postala: P-ta Victoriei nr.3 , Localitatea: Tirgu-Mures , Cod postal: 540026 , Romania , Tel. +40 265-268330 , Fax: +40 265-260813

 

VI.4) Data expedierii prezentului anunt

03.10.2012 10:17

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X