Aug 31 2013

Penelistul Ciprian Dobre cu so?ia cu afaceri cu prim?ria penelist? Iernut, Asocia?ia condus? de primarul PNL cu bani de la Consiliul jude?ean condus de Dobre?! Coinciden?eliberale 7200 de euro vs. 15000 de lei?!

Published by under Mass-Media

Penelistul Ciprian Dobre cu so?ia cu afaceri cu prim?ria penelist? Iernut, Asocia?ia condus? de primarul PNL cu bani de la Consiliul jude?ean condus de Dobre?! Coinciden?eliberale 7200 de euro vs. 15000 de lei?!

Penelistul Ciprian Dobre cu so?ia cu afaceri cu prim?ria penelist? Iernut, Asocia?ia condus? de primarul PNL cu bani de la Consiliul jude?ean condus de Dobre?! Coinciden?eliberale 7200 de euro vs. 15000 de lei?!
Cit?m:
2. Ciprian Dobre deputat PNL de Mure?
Un contract ncheiat de Cabinet de Avocatura Iuliana Dobre (so?ia deputatului) cu Prim?ria Iernut, cu durat? iunie decembrie 2009, n valoare de 7.200 euro.
Cum ar veni, so?ia lui Dobre a reu?it performan?a s? ob?in? 7200 de euro n cteva luni de la un subordonat pe linie de partid a so?ului!
Bun, o coinciden??! S? vedem o alt? coinciden?? liberal?. Citi?i, v? rog, contractul ntre Asocia?ia Intercomunitar? Iernu?eana ?i CJM Mure?. La una din institu?ii primarul PNL Nicoar?, la alta pre?edintele Dobre. La nici 2 ani de la ?tirea cu banii care au ajuns la nevasta lui Dobre apare hot?rrea de consiliu jude?ean, prin care Asocia?ia prime?te o gr?mad? de bani. Asocia?ie la care apare numele primarului PNL Nicoar?! C?uta?i pe internet anexa_hot 117_2013, unde apar 150 de milioane de lei vechi cadou pentru asocia?ia respectiv?. O simpl? coinciden?? liberal??! Poate derbedeii de la PDL Mure? care l atac? pe Dobre pe motiv de culoarea tenului (p?zea la CNCD!) g?sesc subiecte mai adev?rate legate de banii primi?i ?i da?i prin in?i de partid ?i verific? ?i ce se transport? cu ma?ina CJ Mure? la locuin?a distinsului domn. Asta dac? i m?nnc? s? l njure pe Dobre!
ROMNIA ASOCIA?IA INTERCOMUNITAR?
JUDE?UL MURE? IERNU?EANA
CONSILIUL JUDE?EAN Nr.______/__________
Nr.______/__________
CONVEN?IE
privind cooperarea dintre Consiliul Jude?ean Mure? ?i Asocia?ia Intercomunitar? Iernu?eana n vederea organiz?rii Festivalului de cntec popular patriotic La Oarba ?i la Iernut, edi?ia a III-a
I. PREAMBUL:
Avnd n vedere prevederile art.91, alin.(6), lit.a din Legea nr.215/2001 a administra?iei publice locale, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare,
Inten?ionnd promovarea jude?ului Mure? din punct de vedere cultural ?i turistic, n ?ar? ?i str?in?tate,
1.1. CONSILIUL JUDE?EAN MURE? cu sediul n Trgu Mure?, P-?a Victoriei, Nr.1, avnd cod fiscal 4322980, cod IBAN RO06TREZ47624670259XXXXX, deschis la Trezoreria municipiului Trgu-Mure?, reprezentat prin Pre?edinte Ciprian Dobre, pe de o parte
?i
1.2. ASOCIA?IA INTERCOMUNITAR? IERNU?EANA, cu sediul n loc. Iernut, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.9, tel: 0265-471410, cod fiscal 26275064, avnd cont bancar nr. RO 04 RNCB 0195119916590001 deschis la BCR Iernut, reprezentat? prin Pre?edinte Ioan Nicoar?, pe de alt? parte, au convenit ncheierea prezentei conven?ii de cooperare, n urm?toarele condi?ii:
II. OBIECTUL ?I SCOPUL
Art.1. Obiectul conven?iei l constituie cooperarea p?r?ilor n vederea organiz?rii Festivalului de cntec popular patriotic La Oarba ?i la Iernut, edi?ia a III-a.
Art.2. Conven?ia de cooperare are drept scop promovarea intereselor comune ale p?r?ilor, cu ocazia desf??ur?rii evenimentului men?ionat la art. 1, asigurnd vizibilitate oportunit??ilor oferite de jude?ul Mure? din punct de vedere cultural ?i turistic.
III. DURATA
Art.3. Prezenta Conven?ie de cooperare ncepe s? produc? efecte de la data semn?rii sale de c?tre ambele p?r?i ?i nceteaz? la data de 01.09.2013.
IV. OBLIGA?IILE P?R?ILOR
Art.4. (1) Consiliul Jude?ean Mure? particip? n calitate de partener la manifest?rile ocazionate de organizarea Festivalului de cntec popular patriotic La Oarba ?i la Iernut, edi?ia a III-a ?i se oblig? s? acorde sprijin financiar constnd n suma de 15.000 lei, n vederea asigur?rii cheltuielilor ocazionate strict de organizarea evenimentului men?ionat, conform Anexei nr.1 la prezenta Conven?ie.
(2) Consiliul Jude?ean Mure? va vira suma de 15.000 lei, n contul Asocia?iei Intercomunitare Iernu?eana, organizatorul Festivalului, n termen de 5 zile de la semnarea Conven?iei de cooperare.
Art.5.(1)Asocia?ia Intercomunitar? Iernu?eana, are obliga?ia s? desf??oare toate activit??ile specifice evenimentului cuprins n Anexa nr.2 la prezenta Conven?ie.
(2) Asocia?ia Intercomunitar? Iernu?eana se oblig? s? justifice cheltuirea sumei de 15.000 lei, sum? primit? de la Consiliul Jude?ean Mure?, pentru desf??urarea activit??ilor potrivit destina?iei cuprinse n art. 4 al.(1), n termen de 15 zile de la ncheierea evenimentului, pe baza documentelor justificative.
(3) n cazul n care sumele de bani primite de Asocia?ia Intercomunitar? Iernu?eana nu au fost folosite integral, sau nu au fost folosite potrivit destina?iei men?ionate, aceasta se oblig? s? le restituie Consiliului Jude?ean Mure?, n termen de 5 zile lucr?toare de la ncheierea activit??ilor.
(4) Asocia?ia Intercomunitar? Iernu?eana are urm?toarele obliga?ii referitoare la promovarea ac?iunilor realizate n comun:
- s? men?ioneze n toate documentele ?i comunicatele mass-media referitoare la manifest?rile culturale n cauz? (anun?uri de orice fel, articole de pres? etc.) parteneriatul Consiliului Jude?ean Mure?;
- s? afi?eze n locuri vizibile mash-ul ?i bannerele Consiliul Jude?ean Mure? care atest? participarea la realizarea evenimentului.
V. R?SPUNDEREA P?R?ILOR – LITIGII
Art.6. Pentru neexecutarea, sau executarea necorespunz?toare, ori cu rea credin??, a obliga?iilor asumate prin prezenta Conven?ie, partea n culp? datoreaz? celeilalte p?r?i daune-interese.
Art.7. P?r?ile convin s? rezolve diferendele ap?rute n leg?tur? cu executarea prezentei conven?ii pe cale amiabil?. n m?sura n care rezolvarea diferendelor nu va putea fi f?cut? pe cale amiabil?, acestea vor fi deduse spre solu?ionare instan?elor judec?tore?ti din jude?ul Mure?.
VI. DISPOZI?II FINALE
Art.8. Prezenta Conven?ie poate fi modificat? prin acordul de voin?? al p?r?ilor, exprimat prin act adi?ional scris.
Art.9. Prezenta Conven?ie s-a ncheiat azi, ____________, n dou? exemplare, cte unul pentru fiecare parte.
CONSILIUL JUDE?EAN MURES ASOCIA?IA INTERCOMUNITAR? IERNU?EANA
PRE?EDINTE PRE?EDINTE
Ciprian Dobre Ioan Nicoar?
Anexa 1 la Conven?ia de cooperare
Buget estimativ
Festivalul de cntec popular patriotic La Oarba ?i la Iernut
15 August 2013
Activitate Suma
1.Presta?ie arti?ti 23.000 lei
2.Promovare eveniment 1.000 lei
3.Cheltuieli administrative
Scena, sonorizare ?i lumini 11.000 lei
Toalete ecologice 700 lei
Promovare 1000 lei
Ac?iuni ?i activit??i adiacente gratuit – colabor?ri
TOTAL 36.700 lei
Anexa 2 la Conven?ia de cooperare
Proiect – Program
Festivalul de Cntec Popular Patriotic La Oarba ?i la Iernut
15 August 2013
15 August 2013
ORA
DESFASURAREA PROGRAMULUI
13.00 14.00 Ceremonial militar religios la Monumentul eroilor
14.00 – 14.30 Discursuri invita?i
14.30 18.00 Program artistic Ansamblul artistic Sireagul
- interpret Cristina Gheorghiu
- interpret Ioan Banzari, etc.
- Ansamblul artistic Iernuteana
- interpret Stana Stepanescu
- interpret Florin Boita
- interpret Lucian Dragan, etc.
- Ansamblul artistic Bistrita Muresului
- interpret Ioana Darstar
- interpret Emilia Dorobantu, etc.
- Ansamblul Barbatesc din BIA jud. Alba
- interpret Ovidiu Purdea Somes
- interpret Ionut Sidau
- interpret Ioan Bocsa, etc. Program artistic Ansamblul artistic Sireagul
- interpret Cristina Gheorghiu
- interpret Ioan Banzari, etc.
- Ansamblul artistic Iernuteana
- interpret Stana Stepanescu
- interpret Florin Boita
- interpret Lucian Dragan, etc.
- Ansamblul artistic Bistrita Muresului
- interpret Ioana Darstar
- interpret Emilia Dorobantu, etc.
- Ansamblul Barbatesc din BIA jud. Alba
- interpret Ovidiu Purdea Somes
- interpret Ionut Sidau
- interpret Ioan Bocsa, etc.
Program artistic : – interpret Maria Marcu
- interpret Ovidiu Purdea Somes
Program artistic : – interpret Ioan Bocsa
- interpret Sergiu Cipariu
Program artistic Ansamblul artistic profesionist Mure?ul
ASOCIATIA INTERCOMUNITARA IERNUTEANA
Judet: Mures
Oras: Iernut
Adresa: ***ASCUNSA***
Cod Postal: ***ASCUNS***
Telefon:***ASCUNS***
Fax:***ASCUNS***
Cod Unic de Identificare: 26275064
Nr. Registrul Comertului: -/-/-
Stare societate : INREGISTRAT din data 30 Noiembrie 2009
Anul infiintarii : 2011
La adresa
http://www.rjafsmures.ro/pdfs/descriereIernuteana.pdf l g?si?i men?ionat pe primarul PNL de Iernut ca pre?edinte ?i ca membru al primei adun?ri generale pe penelistul ?i afaceristul cu bani publici Akos Mora. O nou? coinciden?? PNL?!

2 responses so far
2 Responses to “Penelistul Ciprian Dobre cu so?ia cu afaceri cu prim?ria penelist? Iernut, Asocia?ia condus? de primarul PNL cu bani de la Consiliul jude?ean condus de Dobre?! Coinciden?eliberale 7200 de euro vs. 15000 de lei?!”

 1.   
  Vote -1 Vote +1petrisor6yahoocom
  on 31 Aug 2013 at 12:43

  Mă bucur că și cei din PNL au intrat în „colimatorul” dvs. Că nici ei nu-s ușă de biserică, așa cum nu-s nici cei din PSD. Atâta doar că-s la putere și pot fura mai discret.

 2.   
  Vote -1 Vote +1florentinvaleriu
  on 31 Aug 2013 at 13:05

  eu v-am spus ca prima conditie e sa fii etnic, apoi sa ai carnetul de partid corespunzator. Fraierii voteaza mereu fara sa se gandesca la obligatiile trepadusilor alesi:)

Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X