Feb 26 2014

?mecherie de Tārgu-Mure?: ?ef de birou la spital, cu m?-sa cā?tig?toare la licita?ii!

Published by under Mass-Media

?mecherie de Tārgu-Mure?: ?ef de birou la spital, cu m?-sa cā?tig?toare la licita?ii!

?mecherie de Tārgu-Mure?: ?ef de birou la spital, cu m?-sa cā?tig?toare  la licita?ii! 88.000 de euro pe familion!
Ca dovad? c? haimanale tārgumure?ene cu banii publici nu sunt doar la UMF, īn prim?rie sau īn Parlament!
Agen?ia Na?ional? de Integritate a constatat existen?a conflictului de interese īn materie administrativ? ?i penal? īn cazul lui G?L??EAN LUCIAN, fost ?ef al Biroului analiz? financiar? din cadrul Spitalului Clinic Jude?ean de Urgen?? Tīrgu – Mure?.
G?L??EAN LUCIAN a īnc?lcat regimul juridic al conflictului de interese īn materie administrativ?, īntrucāt a participat, īn calitate de membru sau Pre?edinte al Comisiei de licita?ie, de?inānd, concomitent, ?i func?ia de ?ef birou īn cadrul Biroului Analiz? Financiar?, respectiv ?ef Serviciu īn cadrul Serviciului Achizi?ii – Aprovizionare, la licita?iile organizate de Spitalul Clinic Jude?ean de Urgen?? Tīrgu – Mure?, īn urma c?rora spitalul a īncheiat o serie de acorduri cadru ?i contracte subsecvente cu o societate comercial? la care mama persoanei evaluate de?inea calitatea de asociat unic cu o cot? de participare la beneficii ?i pierderi de 100% din capitalul social, precum ?i calitatea de administrator.
Valoarea total? a contractelor īncheiate a fost 377.026,03 Lei (aprox. 88.886,92 Euro) din care 72.972,78 Lei reprezint? T.V.A.
Astfel, G?L??EAN LUCIAN nu a respectat dispozi?iile art. 79, alin. (1), lit.c) din Legea nr. 161/2003, potrivit c?rora „Func?ionarul public este īn conflict de interese dac? se afl? īn una dintre urm?toarele situa?ii [...] interesele sale patrimoniale, ale so?ului sau rudelor sale de gradul I pot influen?a deciziile pe care trebuie s? le ia īn exercitarea func?iei publice[...]”, coroborate cu dispozi?iile art. 69, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 34/2006, potrivit c?rora „Nu au dreptul s? fie implica?i īn procesul de verificare / evaluare a candidaturilor / ofertelor urm?toarele persoane: so? / so?ie, rud? sau afin, pān? la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administra?ie / organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertan?i / candida?i”.
Īn perioada 01 aprilie 2011 – 18 noiembrie 2011, G?L??EAN LUCIAN a de?inut urm?toarele func?ii īn cadrul Spitalului Clinic Jude?ean de Urgen?? Tīrgu – Mure?:
- ?ef al Biroului Analiz? Financiar? (īn perioada 01 aprilie 2011 – 24 iulie 2013);
- membru al Comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achizi?ie public? ”Truse de diagnosticare” prin procedura cerere de oferte (numit la data de16 iunie 2011);
- Pre?edinte al Comisiei de evaluare pentru atribuire a contractului de achizi?ie public? ”Truse administrare” prin procedura cerere de oferte (numit la data de 18 iulie 2011);
- ?ef serviciu īn cadrul Serviciului Achizi?ii – Aprovizionare (īn perioada 25 iulie 2013 – 03 octombrie 2011).
La data de 18 noiembrie 2011, G?L??EAN LUCIAN ?i-a īncetat activitatea īn cadrul Spitalului Clinic Jude?ean de Urgen?? Tīrgu – Mure?.
Avānd īn vedere faptul c? G?L??EAN LUCIAN a participat la licita?iile organizate de spital, īn calitate de membru sau Pre?edinte al Comisiei de licita?ie, īn condi?iile īn care societatea cā?tig?toare era de?inut? de c?tre mama sa, au rezultat ?i indicii privind s?vār?irea de c?tre acesta a infrac?iunii de conflict de interese, prev?zut? de art. 301, alin. (1) din Noul Cod Penal al Romāniei, potrivit c?ruia conflictul de interese reprezint? „Fapta func?ionarului public care, īn exercitarea atribu?iilor de serviciu, a īndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a ob?inut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru so?ul s?u [...]”.
Avānd īn vedere cele de mai sus, Agen?ia Na?ional? de Integritate a sesizat Parchetul de pe lāng? Judec?toria Tārgu – Mure?, īn vederea verific?rii indiciilor privind s?vār?irea de c?tre G?L??EAN LUCIAN a infrac?iunii de conflict de interese, prev?zut? de art. 301, alin. (1) din Noul Cod Penal al Romāniei.
G?L??EAN LUCIAN a fost informat despre declan?area procedurii de evaluare, elementele identificate, precum ?i drepturile de care beneficiaz? – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat ?i de a prezenta date sau informa?ii pe care le consider? necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluat? a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, īn exercitarea dreptului la ap?rare.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] īnc?lcarea obliga?iilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinar? ?i se sanc?ioneaz? potrivit reglement?rii aplicabile demnit??ii, func?iei sau activit??ii respective […]”.
„Persoana […] fa?? de care s-a constatat existen?a conflictului de interese […] este dec?zut? din dreptul de a mai exercita o func?ie sau o demnitate public?  […]  pe o perioad? de 3 ani de la data eliber?rii, destituirii din func?ia ori demnitatea public? respectiv? sau a īncet?rii de drept a mandatului. Dac? persoana a ocupat o func?ie eligibil?, nu mai poate ocupa aceea?i func?ie pe o perioad? de 3 ani de la īncetarea mandatului”.
Agen?ia Na?ional? de Integritate ī?i exercit? atribu?iile cu respectarea principiilor legalit??ii, confiden?ialit??ii, impar?ialit??ii, independen?ei opera?ionale, celerit??ii, bunei administr?ri, precum ?i al dreptului la ap?rare.
AGEN?IA NA?IONAL? DE INTEGRITATE, 26 februarie 2014

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X