Feb 27 2014

Firm? în insolven?? acum 3 ani, acuzat? de FC U Craiova SA la DNA pentru c? ar fi concesionat fraudulos crean?ele! Vr?jitorie a lui Teodor Luca, pe Euro Expo SRL Târgu-Mure? ?i pe interesele unor borfa?i din PDL Mure? ?i de la ASA/FCM?!

Published by under Mass-Media

Firm? în insolven?? acum 3 ani, acuzat? de FC U Craiova SA la DNA pentru c? ar fi concesionat fraudulos crean?ele! Vr?jitorie a lui Teodor Luca, pe Euro Expo SRL Târgu-Mure? ?i pe interesele unor borfa?i din PDL Mure? ?i de la ASA/FCM?!

Firm? în insolven?? acum 3 ani, acuzat? de FC U Craiova SA la DNA pentru  c? ar fi concesionat fraudulos crean?ele! Vr?jitorie a lui Teodor Luca, pe Euro Expo SRL Târgu-Mure? ?i pe interesele unor borfa?i din PDL Mure? ?i de la ASA/FCM?!
Mai mult decat atat, Fotbal Club U Craiova S.A. detine indicii si dovezi ca EUROEXPO SRL Targu Mures a cesionat deja creanta, in mod fraudulos, unor alte persoane care detin in fapt creanta si cer falimentul Fotbal Club U Craiova S.A., cu privire la acest aspect Fotbal Club U Craiova S.A. a sesizat deja Directia Nationala Anticoruptie. – See more at: http://fcuniversitatea.ro/stiri/planul-de-reorganizare-al-fotbal-club-u-craiova-s-a-a-fost-aprobat-de-catre-creditori.html#sthash.McArAM0G.dpuf
http://old.antitepari.ro/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=73932&Itemid=87
EURO-EXPO SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolven??
Textul integral, care cuprinde informa?ii detaliate (administrator/lichidator judiciar, termen pentru înregistrarea cererii de admitere a crean?elor, formalit??i), este accesibil EXCLUSIV ABONA?ILOR (detalii aici)
CUI: 7492911
Data emiterii: 21.10.2009
Data public?rii în BPI: 22.10.2009
{mosgoogle left}
1 .Date privind dosarul: num?r dosar 713/1371 Anul 2009 Tribunal Comercial Mure? Sec?ia Falimente Judec?tor – sindic Mona Baciu.
2.Arhiva/registratura instan?ei: adresa: str. Justi?iei nr.1, Tg. Mure?, jud. Mure?, tel. 0265 260323, programul arhivei: de luni pân? vineri de la ora 8,00 la 12,00
3.1. Debitor: SC Euro-Expo SRL, CIF 7492911, sediul social: Tg. Mure?, str. Bra?ovului nr.13,ap.18, jud. Mure?, num?r de ordine în registrul comer?ului J26/401/1995
3.2. Administrator special: nu a fost numit.
4.Creditori: neidentifica?i.
5.Administrator judiciar: Coreli Horja IPURL, CIF RO 22263989 sediul B-dul Pandurilor nr.23, ap.3, Tg. Mure?, jud. Mure? num?r de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolven?? 0323 tel./fax 0265-257631, eŹmail ioanhorja@yahoo.com nume ?i prenume reprezentant administrator judiciar persoan? juridic? Horja Ioan Pompei.
6. Subscrisa: Coreli Horja IPURL,în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Euro-Expo SRL, conform Sentin?ei nr. 1785 din data de 07.10.2009 pronun?at? de Tribunalul Comercial Mure?, Sec?ia Falimente, în dosarul 713/1371/2009, în temeiul art.61 alin.(1) ?i alin.(2) ?i art.62, alin.(1) ?i urm. din Legea privind procedura insolven?ei, coroborate cu art.32 alin.(1) ?i art.28, alin.(1) sau, dup? caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 ?i art.28, alin.(2) din acela?i act normativ, notific?:
7.Deschiderea procedurii generale de insolven?? împotriva debitorului SC Euro-Expo SRL prin Sentin?a nr. 1785 din data de 07.10.2009 pronun?at? de Tribunalul Comercial Mure?, Sec?ia Falimente, în dosarul 713/1371/2009.
7.1 .Debitorul SC Euro-Expo SRL are obliga?ia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii s? depun? la dosarul cauzei documentele prev?zute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolven?ei.
7.2.Creditorii debitorului SC Euro-Expo SRL trebuie s? procedeze la înscrierea la masa credal? a acestuia prin depunerea cererii de admitere a crean?ei în condi?iile urm?toare:
7.2.1 .Termenul pentru depunerea cererii de admitere a crean?ei. Termenul limit? pentru înregistrarea cererii de admitere a crean?elor asupra averii debitorului este 02.12.2009. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolven?ei, nedepunerea cererii de admitere a crean?ei pân? la termenul men?ionat atrage dec?derea din drepturi privind crean?a/crean?ele pe care le de?ine?i împotriva debitorului.
7.2.2.Termenul limit? pentru depunerea raportului cu privire la propunerea de deschidere a procedurii simplificate,sau dup? caz, continuarea perioadei de observa?ie: 11.11.2009.
Termenul limit? pentru depunerea raportului asupra cauzelor ?i împrejur?rilor care au dus la apari?ia st?rii de insolven??: 02.12.2009. Termenul limit? pentru verificarea crean?elor,întocmirea,afi?area ?i comunicarea tabelului preliminar al crean?elor este 06.01.2010. Termenul limit? pentru introducerea eventualelor contesta?ii la tabelul preliminar 25.01.2010.
Termenul pentru solu?ionarea eventualelor contesta?ii formulate împotriva tabelului preliminar al crean?elor este 03.02.2010. Termenul pentru întocmirea ?i afi?area tabelului definitiv al crean?elor este 03.02.2010.
Termenul limit? de depunere a opozi?iilor la hot?rârea de deschidere a procedurii prev?zute de Legea privind procedura insolven?ei este 10 zile de la comunicare.
8.Se notific?: faptul c? prima Adunare a creditorilor va avea loc la: adresa: str. Livezeni nr.69, Tg.Mure?, jud.Mure?. data: 25.01.2010. Ora 14,00 având ca ordine de zi:
Desemnarea Comitetului creditorilor; Confirmarea administratorului judiciar desemnat de judec?torul sindic ?i stabilirea remunera?iei acestuia. Discutarea ?i aprobarea Raportului cu privire la cauzele insolven?ei;
Aprobarea propunerii f?cute de administratorul judiciar în conformitate cu prevederile Art.59 din Legea nr.85/2006. Deschiderea procedurii insolven?ei se notific?: Oficiului Registrului Comer?ului de pe lâng? tribunalul Mure? pentru efectuarea men?iunii.
Informa?ii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credal? este necesar s? se completeze ?i s? se transmit? la tribunal „Cererea de înscriere a crean?ei în tabelul preliminar” cu respectarea dispozi?iilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolven?ei.
Cererea de înscrierea crean?ei în tabelul preliminar va fi înso?it? de documentele justificative ale crean?ei ?i actele care atest? constituirea de garan?ii, în copii certificate.
Cererea de înscriere a crean?ei ?i documentele care o înso?esc vor fi depuse la dosar sau transmise prin po?t? pe adresa instan?ei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar ?i unul pentru a r?mâne la dosar, cu men?iunea c? exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin po?t?.
Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi înso?it? de dovada pl??ii taxei judiciare de timbru în sum? de 120 lei ?i de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restric?ii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspend? toate ac?iunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea crean?elor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolven?ei).
Nume firmaEURO EXPO SRL
Cod Unic de Inregistrare
7492911
Nr. Inmatriculare  J26/401/1995
Data infiintarii      1995.**.**
Observatii   
    Descrierea firmei EURO EXPO SRL
    Sediu EURO EXPO SRL – informatii de contact.
Judet  MURES
Localitate/Sector   TARGU MURES
Adresa         STR. BRASOVULUI 13 A*****
Telefon        0265-250.6*****
Acces membri      
         
0265-216.4*****
Acces membri      
         
Fax    0265-250.6*****
Acces membri      
         
Mobil           -
Email           -
Persoane din conducere:ROMANIA LU*****

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X