Feb 27 2014

Microsoft ?i România, cu duhoare de penal? De la licen?e cump?rate în plus pentru a mai face praf 5 milioane de euro, pân? la o sum? total? cu care aproape c? se mai putea cump?ra în nici 15 ani un stadion na?ional!

Published by under Mass-Media

Microsoft ?i România, cu duhoare de penal? De la licen?e cump?rate în plus pentru a mai face praf 5 milioane de euro, pân? la o sum? total? cu care aproape c? se mai putea cump?ra în nici 15 ani un stadion na?ional!

Microsoft ?i România, cu duhoare de penal? De la licen?e cump?rate în plus pentru a mai face praf 5 milioane de euro, pân? la o sum? total? cu care aproape c? se mai putea cump?ra  în nici 15 ani un stadion na?ional!
Doar o trecere în revist? a articolele publicate anul trecut, dac? tot se laud? I?J Mure? c? a expirat contractul cu Microsoft ?i profesorii sunt trimi?i s? reinstaleze Vista pe vechiturile de la ?coal?. Apropo, câte din cele 4.000 de licen?ele primite între 2004 ?i 2009, pentru ?colile din jude?ul Mure?, mai exist??!
P.S. În loc s? îi m?nânce ce fac cu calculatoarele r?mase f?r? licen??, porcii din ?coli cereau liste pentru gunoiul PDL din prim?rie, cerând la mijloc de an zugr?viri de s?li de sport, termopane, asfalt?ri ?i pi?c?tori. Afaceri  pe care bandi?ii din Prim?ria Târgu-Mure? le au de regul? pe Bor?an, Poru?iu, Valpet, Astor, adic? pe pedeli?ti ?i pe camarila porcului de partid,
Microsoft era anchetat pentru b?nuiala c? intermediarii s?i ar fi mituit slujba?i din România. Ast?zi afl?m c? doi g??cari PDL ar fi cump?rat licen?e Microsoft în plus. A ce pute asta?
Microsoft era anchetat pentru b?nuiala c? intermediarii s?i ar fi mituit slujba?i din România. Ast?zi afl?m c? doi g??cari PDL ar fi cump?rat licen?e Microsoft în plus. A ce pute asta?
Microsoft era anchetat în urma cu ceva s?pt?mâni pentru c? ar fi  f?cut o alt? mizerie ilegal? ?i european?. Anchetatorii americani verificau daca Microsoft a avut vreun rol in cazul unor acuza?ii conform c?rora firme intermediare partenere ar fi oferit mit? pentru a ob?ine contracte de software cu Ministerul român al Comunica?iilor. Ast?zi afl?m c? ministrul respectiv, plus Funeriu, insul de la Educa?ie, ar fi cump?rat zeci de mii de licen?e Windows în plus. Stat român, ancheteaz? ?i dac? g?se?ti porci PDL mânji?i arunc?-i pe bandi?i în închisoare pentru ceva zeci de ani, ca s? le vin? mintea la cap.
http://www.ziuaveche.ro/actualitate-interna/investigatii/lumea-justitiei-2/funeriu-vreme-si-licente-microsoft-dna-sesizat-de-corpul-de-control-167852.html
Funeriu, Vreme ?i licen?e Microsoft. Corpul de control al primului-ministru va sesiza DNA în leg?tur? cu opera?iunile sau actele ilicite constatate în urma desf??ur?rii ac?iunii de control la Ministerul Educa?iei Na?ionale ?i Ministerul pentru Societatea Informa?ional? în vederea valorific?rii constat?rilor ?i concluziilor men?ionate în Raportul de control în leg?tur? cu închirierea de licen?e educa?ionale.
Funeriu, Vreme ?i licen?e Microsoft. DNA, sesizat de corpul de control lumea justitiei 2
Funeriu, Vreme ?i licen?e Microsoft. DNA, sesizat de corpul de control
“Fapta ministrului educa?iei, cercet?rii, tineretului ?i sportului, domnul Daniel Petru Funeriu ?i a ministrului comunica?iilor ?i societ??ii informa?ionale, domnul Valerian Vreme, de a semna ?i promova spre aprobare ‘Nota privind licen?ele pentru produsele Microsoft utilizate de c?tre Ministerul Educa?iei, Cercet?rii, Tineretului ?i Sportului în ?coli’ în care s-a consemnat împrejurarea necorespunz?toare adev?rului conform c?reia acordul-cadru nr. 32/12.08.2009 încheiat în baza H.G. nr. 460/2009 “permite încheierea unui contract subsecvent referitor la suplimentarea num?rului de licen?e ale MECTS, pentru ?coli”, în condi?iile în care în H.G. nr. 460/2009 nu a fost reglementat? situa?ia licen?elor destinate unit??ilor de înv???mânt, având drept consecin?? încheierea contractului de furnizare produse nr. 108/17.08.2011, angajament legal în baza c?ruia Ministerul Comunica?iilor ?i Societ??ii Informa?ionale a efectuat pl??i în sum? total? de 8.825.673,50 euro, poate întruni elementele constitutive ale infrac?iunii de fals intelectual, prev?zut? de art. 289 Cod penal”, se arat? în raportul Corpului de control.
De asemenea, relev? documentul, Daniel Funeriu ?i-a exercitat ”defectuos atribu?iile de serviciu”, comandând Ministerului Comunica?iilor ?i Societ??ii Informa?ionale, prin mai multe adrese pe care ?i le-a asumat prin semnare, închirierea unui num?r de 179.259 licen?e pentru pachete de tip ProDesktop ?i 6.828 licen?e pentru sisteme de operare Windows Server, destinate unit??ilor de înv???mânt, necesarul de licen?e fiind stabilit în mod defectuos, f?r? a se ?ine cont de configura?ia hardware a computerelor, fiind luate în calcul toate sta?iile de lucru ?i serverele achizi?ionate în perioada 2001 – 2008, prin programele SEI I – SEI V ?i RURAL, de?i unele nu mai permiteau instalarea noilor produse software datorit? configura?iei hardware.
Raportul arat? c? acest lucru a determinat încheierea unui contract în baza c?ruia Ministerul Comunica?iilor ?i Societ??ii Informa?ionale s-a obligat s? pl?teasc? pre?ul aferent pentru 179.259 de licen?e pentru pachete de tip ProDesktop ?i 6.828 licen?e pentru sisteme de operare Windows Server, mai mare cu 72.990 fa?? de num?rul de licen?e utilizabile în sistemul educa?ional în raport cu num?rul de computere compatibile cu noile produse software, având drept consecin?? na?terea obliga?iei de plat? a unui pre? cu aproximativ 5,4 milioane euro mai mare decât pre?ul pentru închirierea licen?elor efectiv utilizabile în sistemul educa?ional, sum? care a constituit pagub? adus? bugetului statului.
Ministrul pentru Societatea Informa?ional?, Dan Nica, a afirmat joi, la UPB, referindu-se la licen?ele Microsoft cump?rate de Ministerul Educa?iei c? paguba ar fi de aproximativ 5 milioane de euro, transmite Agerpres.
Întrebat despre raportul Corpului de control al Guvernului privind contractele încheiate de fostul ministru Valerian Vreme, Dan Nica a spus c? ceea ce ?tie este faptul c? a fost controlat modul de utilizare a licen?elor Microsoft ?i c? s-a g?sit un “prejudiciu” de 5 milioane de euro, întrucât Ministerul Educa?iei ar fi pl?tit cu 70.000 de licen?e în plus.
“Ceea ce ?tiu eu este faptul c? a fost controlat modul de utilizare al licen?elor Microsoft ?i acolo a fost g?sit un prejudiciu la Ministerul Educa?iei. Mai precis Ministerul Educa?iei a comandat ?i s-au pl?tit aproape 70 ?i ceva de mii de licen?e în plus. Eu cred c? este vorba de o pagub? de 5 milioane euro”, a afirmat Nica.
Educa?ie mure?ean? cu sau f?r?  toate licen?ele Microsoft?!
Pe siteul Inspectoratului ?colar Jude?ean Mure? se afl? un comunicat referitor la licen?ele Microsoft la ?coli.
Conform adresei MECTS nr.DMPII/1003/27.06.2012 (pg.2) v? rug?m completa?i în  fi?ierul excel ata?at, în coloana G „Licente instalate” num?rul calculatoarelor pe care au fost  instalate W7 ?i Office2010. Dac? în coloana I ”Diferenta” apare o cinfr? în ro?u însemn? c? nu au fost instalate  toate licen?ele, atunci v? rug?m treceti la observatii motivele (calculatorele primite din 2008  pana in prezent obligatoriu trebuie sa functioneze cu eceste licente, cele dinainte de 2008 doar  daca s-a reusit upgradarea lor cu 1G memorie).
Nu ?tim ce au completat profesorii responsabili ?i câte calculatoare au primit softurile originale care trebuiau s? func?ioneze obligatoriu a?a (pentru c? nu ne permitem pirateria, m?car la nivel de ?coli!), dar de curiozitate am num?rat câte licen?e ar fi fost  primite de ?colile mure?ene începând cu 2004 ?i pân? în 2009 ?i num?rul e 3.948! Câte sunt instalate pe calculatoare ?i dac? unele nu au disp?rut în alte locuri doar I?J Mure? poate stabili.
România d? în câ?iva ani pe licen?e Microsoft cât pe un stadion Na?ional
?oc! În mai pu?in de 10 ani România ar urma s? îi dea Microsoftului nu mai pu?in de 250 de milioane de euro pentru licen?ele date la institu?iile de stat. Le cunoa?te?i, prim?rii, ministere, ?coli. Partea cea mai frumoas? este c? ace?ti bani puteau cump?ra înc? un stadion Na?ional! Cum în domeniu exist? ?i alternativa Linux, iar alternative pentru Office sunt ?i ele gr?mad? este de urm?rit ?i ce anume au cump?rat ale?ii neamului de 250 de milioane de euro. În ?ara cu peste 50 la sut? rat? a pirateriei, în care firmele private ?i presa folose?te programe piratate (chiar pe când controale la ziare ?i televiziuni care nu au pic de licen??, mai ales în provincie ?i la fostele publica?ii comuniste?!), 250 de milioane de euro pentru legalitate ?i respectarea dreptului de autor înseamn? ceva mare de tot. Ce e mai frumos abia urmeaz?, Microsoft, care abia a încasat o amend? de 700 de milioane de euro pentru nerespectarea normelor europene, ar fi anchetat?, b?nuit? fiind c? ar fi dat ceva mit? pentru a pune mâna pe licen?iere în anumite ??ri. Poate nu întâmpl?tor, între ??rile numite e ?i România! Doar asta ne-ar mai lipsi, s? mai g?sim o pramatie de la PDL care a luat mit? pentru a permite Microsoftului s?-?i vând? licen?ele! Haide?i cu controalele ?i dac? au fost bandi?i de la stat care i-au b?gat în afacere pe cei de la Microsoft s? ajung? dup? gratii, dup? colegii lor  cu mit? ?i afaceri ilicite Apostu, Reme?, Mure?an ?i al?i dalma?ieni ca ??tia.
P.S. Suma pe licen?e e imens?, s? vedem dac? ?i mita a fost pe m?sur?, pentru c? a fost vorba de o sum? cam cât 1.000 de instala?ii de nocturn? ca aceea cump?rat? din bani publici de porcii PDL Mure? pentru familionul pedelistul Maior, cadou FCM.
http://www.incont.ro/mobile-si-telecom/romania-a-platit-pentru-licentele-microsoft-utilizate-intre-2004-2012-peste-200-milioane-de-dolari.html
Autoritatile romane au platit pentru utilizarea licentele Microsoft in perioada 2004-2009 peste 100 milioane de dolari, la care se adauga inca 100 milioane de euro pentru intervalul 2009-2012, iar pana in 2015 vor mai achita alte 40 milioane de euro, potrivit datelor MSI, preluate de Mediafax.
In aprilie 2004, Secretariatul General al Guvernului (SGG) si Fujitsu Siemens Computers GmbH Austria, partenerul Microsoft Ireland Operations Limited, au semnat la Palatul Victoria un contract pentru inchirierea de licente Microsoft in valoare de 54,57 milioane de dolari, prin care institutiile administratiei publice centrale aveau dreptul sa utilizeze aplicatiile software ale producatorului american.
Cu o valabilitate de 5 ani, contractul prevedea achizitionarea unui numar de 50.155 licente Microsoft, necesare pentru utilizarea produselor companiei americane de catre institutiile administratiei publice centrale.
Actul normativ care a stat la baza contractului, denumit “Contractul comercial de inchiriere de licente nr. 0115RO”, a fost HG 470/2004.
“Valoarea initiala a contractului incheiat in anul 2004 intre SGG si Microsoft, prin reprezentantul Fujitsu Siemens GmbH Austria, a fost de 54.567.465 dolari SUA pentru un numar de 50.155 licente cu drept de utilizare incepand cu anul 2004 pana in anul 2009. Plata catre Fujitsu Siemens GmbH Austria a fost facuta de catre SGG in 9 transe incepand cu anul 2005 pana la data de 15 aprilie 2009″, se arata intr-un raspuns la Biroului de presa al Ministerului pentru Societatea Informationala (MSI) remis la solicitarea Mediafax.
Precizarile MSI  vin dupa ce Wall Street Journal a scris marti ca autoritatile federale din Statele Unite investigheaza compania Microsoft si parteneri de afaceri ai acesteia care ar fi oferit mita unor oficiali guvernamentali din Romania, Italia si China pentru a obtine contracte.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)

Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X